Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich cześci WGK-III.0143.9.4.2016 (WGK.III.0143.9.4.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VII/36/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r., Nr 85, poz. 626)


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek (załącznik do karty usługi WGK.III.0143.9.4.2016) o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lubspołeczne. W oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę następującej treści : "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" - art. 8 ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach.
  3. Dokument poświadczający tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona wnioskowana działalność – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
  4. Pozwolenie na użytkowanie obiektów lub pozwolenie na budowę zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
  5. Informacja o miejscu i stosowanej technologii (dotyczy podmiotu ubiegającego sięo zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części).
  6. Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności.
  7. Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 616,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 10,  tel. 52 58 58 110.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje

Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

Wnioskodawca, po uzyskania zezwolenia zobowiązany jest w szczególności przestrzegać podczas realizacji działalności:

  1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753).
  2. Uchwały Nr VII/36/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części WGK-III.0143.9.4.2014
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00