Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów_WGK-III.0143.1.16.17 (WGK-III.0143.1.16.17) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)

 


Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia (załącznik nr 1 do karty usługi WGK-III.0143.1.16.17) na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości.

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
(zał. nr 1A i 1B do wniosku).

3. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic  nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (załącznik nr 5 do karty usługi WGK-III.0143.1.16.17)

Dokumenty dodatkowe:

1. zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność;

2. zgoda właściciela, w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem;

3. oświadczenie o udostępnieniu informacji dotyczącej zamiaru złożenia wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów – dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.


Opłaty

Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej.Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

  1. W ciągu miesiąca.
  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8, tel. 52 58 58 697, pok. nr 10 tel. 52 58 58 110.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo od zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 21341 z późn. zm.) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów_WGK_III.0143.1.16.17
Pobierz
Załącznik nr 1A_do wniosku_WGK_III143.1.16.2017
Pobierz
Załącznik nr 1B_do_wniosku_WGK_III_0143_1_16_17
Pobierz
Załącznik nr 2_WGK_III_0143_1_16_17
Pobierz
Załącznik nr 3_WGK_III_143_1_16_17
Pobierz
Załącznik nr 4_WGK_III_0143_1_16_17
Pobierz
Zgłoszenie_zamiaru_usunięcia_drzewa_WGK_III_0143_1_16_17
Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek prawny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00