Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów_WGK-III.0143.1.16.17 KARTA USŁUGI


Numer karty usługi: WGK-III.0143.1.16.17


Podstawa prawna

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)

 


Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia (załącznik nr 1 do karty usługi WGK-III.0143.1.16.17) na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości.

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
(zał. nr 1A i 1B do wniosku).

3. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic  nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (załącznik nr 5 do karty usługi WGK-III.0143.1.16.17)

Dokumenty dodatkowe:

1. zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność;

2. zgoda właściciela, w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem;

3. oświadczenie o udostępnieniu informacji dotyczącej zamiaru złożenia wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów – dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.


Opłaty

Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej.Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

  1. W ciągu miesiąca.
  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8, tel. 52 58 58 697, pok. nr 10 tel. 52 58 58 110.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo od zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 21341 z późn. zm.) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.