Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Karty wędkarskie, karty łowiectwa podwodnego (WGK-I.0143.3.1.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek (załącznik nr 1 do karty usługi WGK-I.0143.3.1.2017) o wydanie karty wędkarskiej.
  2. Wniosek (załącznik nr 2 do karty usługi WGK-I.0143.3.1.2017) o wydanie karty łowiectwa podwodnego.
  3. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminiu z zakresu ochrony i połowu ryb.
  4. Aktualne zdjęcie (wymiary: 3cm x 4cm).
  5. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wniosek o wydanie karty wędkarskiej składa osoba małoletnia. 


Opłaty

Opłata za wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 33 1240 6452 1111 0010 4788 0697.


Termin załatwiania sprawy

30 dni.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo - Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, tel.: 52 32 88 118, 52 58 58 118.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje

  1. Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydaje starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby.
  2. Przez organizację społeczną uprawnioną do przerpowadzania egzaminów rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.
  3. Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14-stu z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę.
  4. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobom, które ukończyły 18 lat.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego WGK-I.0143.3.1.2017
Pobierz
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej WGK-I.0143.3.1.2017
Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek prawny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00