Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (WMG-I.0143.2.12.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

1. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r . poz. 2101)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1246)


Wymagane dokumenty

Na wniosek właściciela/władającego nieruchomością zgodnie z treścią formularza. Wniosek należy uzasadnić, tzn. wskazać powód żądania przeprowadzenie klasyfikacji (dotyczy gruntów, dla których klasyfikacja została już dokonana)


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie. 


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 6 , tel. 52 58 58 414

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej odręczenia


Dodatkowe informacje

1. W przypadku osób prawnych do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania właściciela (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego). 
2. Gleboznawczą klasyfikacją obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne. 
3. Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu: 
- na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane; 
- na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych; 
- na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym; - na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych 
- w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji; 
- po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego; 
- po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00