Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu (WMG-II.0143.2.5.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm. )

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).


Wymagane dokumenty

1. Wniosek.
2. Mapa geodezyjna z zaznaczeniem wnioskowanej nieruchomości.


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

Łączny termin postępowania wynosi około 9 miesięcy.  Odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.


 


Jednostka odpowiedzialna

Referat Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15.

Kierownik Referatu: Danuta Wawerka tel. 52 58-59-180, 52 58-58-233 


Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się .


Dodatkowe informacje

Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych bądź z urzędu. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek /opinii urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Administracji Domów Miejskich/, sprawdzeniu księgi wieczystej i w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości. Zgodę na sprzedaż nieruchomości wyraża Rada Miasta Bydgoszczy podejmując stosowną uchwałę  bądź Prezydent Miasta Bydgoszczy w formie zarządzenia, zgodnie z zasadami przewidzianymi w uchwale Rady Miasta z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 14, poz. 172 z 2006 r.).

Następnie dokonywana jest wycena nieruchomości, na podstawie której Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Wykazy nieruchomoś ci wywieszane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 (budynek Ratusza) oraz Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2014 r. poz. 1380/. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Z materiałami dotyczącymi zbywanej nieruchomości zapoznać się można w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta, ul. Grudziądzka 9-15, jak również uzyskać tam można wszelkich informacji związanych z przetargiem.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu WMG-II.0143.2.5.2016
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00