Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (WSO.IV.0143.23.19.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.) uchwała Nr V/50/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, uchwała Nr VIII/156/03 Rady Miast Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, uchwała Nr LX/911/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, uchwała Nr XLI/876/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, uchwała Nr XVI/501/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (zm. V/51/03 z dn. 29 stycznia 2003 r., XMVI/1011/05 z dn. 27 kwietnia 2005 r.), uchwała Nr XLI/1222/01 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- miejsce sprzedaży napojów alkoholowych,
- datę sprzedaży napojów alkoholowych,
- adres składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

 1. Mapkę usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. Dowód opłaty.

Uwaga:
Punkt 2, 3 dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza terenem miasta Bydgoszczy. 


Opłaty

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

 

Opłaty wnosi się na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Księgowości

69 1240 6452 1111 0010 4788 1795


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni


Jednostka odpowiedzialna

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich,
ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz,
II piętro, pok. 214, 215
tel.: 52 5858256, 52 5858462, 52 5858227


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do SKO w Bydgoszczy za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje

 1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych - mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy po zasięgnięciu opinii MKRPA wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres 2 dni.
 2. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zezwolenia jednorazowego Prezydent Miasta uwzględnia wszystkie okoliczności sprawy.
 3. Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości określonej w ustawie.
 4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielenie na na następujące rodzaje tych napojów:
  - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - powyżej 18% zawartości alkoholu. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1).

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest - Prezydent Miasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
Z administratorem możecie Państwo kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

2. Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwalający w Gminie Bydgoszcz,

 • przeprowadzić postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

 • przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982r. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.)

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Państwa odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00