Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny. (WSO-II.0143.16.14.2018 ) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

 art. 39a w związku z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U.  z 2011 r., Nr 64, poz. 333).


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej (dot. żołnierzy).
3. Orzeczenie o całkowitej niezdolności członka rodziny do pracy i do samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidztwa).
4. Orzeczenie sądu o ustanowieniu żołnierza opiekunem osoby niepełnosprawnej (ewentualnie).
Oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:
5. Oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki.
6. Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej.
7. Oświadczenie woli osoby podlegającej obowiązkowi odbycia służby wojskowej, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Do wglądu:
Dowód osobisty członka rodziny.


Opłaty

Brak opłat.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 13
II piętro, pok. 208
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58 58 226, Kierownik Referatu: 52 58 88 296


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

1. O konieczności sprawowania przez żołnierza lub osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzeka Prezydent Miasta Bydgoszczy, określając zgodnie z wnioskiem okres sprawowania opieki, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy..
2. Decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy doręcza się żołnierzowi lub osobie podlegającej obowiązkowi odbycia  zasadniczej służby wojskowej oraz Wojskowemu Komendantowi  Uzupełnień w Bydgoszczy  na piśmie wraz z uzasadnieniem.
3. Od decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
4. Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
5. Ostateczne decyzje są wiążące dla dowódców jednostek wojskowych ( dot. żołnierzy)
i Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

Załącznik:
Wniosek o uznanie żołnierza lub  osoby podlegającej obowiązkowi odbycia  zasadniczej służby wojskowej  za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00