Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Punkt przechowywania rzeczy znalezionych (WSO.IV.0143.34.7.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r. (Dz. U. z 2015, poz. 397)


Wymagane dokumenty

Do przyjęcia rzeczy do Punktu Przechowywania Rzeczy Znalezionych wymagane jest:
- osobiste stawiennictwo osoby, która znalazła rzecz (dokument),
- sporządzenie protokołu przyjęcia rzeczy (dokumentu) w którym zawarte jest:
      - złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy (dokumentu),
      - zgłoszenie żądania znaleźnego,
      - informacja o nabyciu własności w przypadku upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną,
      - wydanie znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęciu rzeczy w którym wskazuje się imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa się rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy oraz żądanie znaleźnego.


Opłaty

brak


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie


Jednostka odpowiedzialna

Punkt przechowywania rzeczy znalezionych, w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Jezuicka 6A
85-102 Bydgoszcz
parter, pok. 2A
tel.: 52 5858087 
e-mail: znalezione@um.bydgoszcz.pl


Tryb odwoławczy

brak


Dodatkowe informacje

Zakres działania Punktu Przechowywania Rzeczy Znalezionych:

 • przyjmowanie rzeczy znalezionych,
 • prowadzenie ewidencji i przechowywanie znalezionych rzeczy,
 • poszukiwanie właścicieli przechowywanych rzeczy,
 • wydawanie przechowywanych przedmiotów osobie do tego uprawnionej,
 • przyjmowanie dokumentów (dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy itd.),
 • przekazywanie dokumentów do jednostek , które je wydały, po upływie okresu ich przechowywania,
 • prowadzenie postępowania związanego z likwidacją rzeczy znalezionych po upływie okresu ich przechowywania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1).

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
Z administratorem możecie Państwo kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

2. Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych,

 • przeprowadzić postępowania w zakresie poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397).

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (5 lat). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna wydanie rzeczy bądź przekazanie rzeczy na własność gminy. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Ciebie odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykaz rzeczy znalezionych


 wersja do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00