Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego. (WSO-II.0143.17.16.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 127 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

O uznanie za żołnierza samotnego:
1. Wniosek o uznanie żołnierza lub  osoby z kartą powołania  za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej lub karta powołania do czynnej służby wojskowej.
3. Oświadczenie wnioskującego zawierające następujące informacje:
a) nie jest w związku małżeńskim,
b) prowadzi odrębne gospodarstwo domowe,
c) samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny lub dom mieszkalny,
d) w lokalu lub domu jest zameldowany na pobyt stały od dnia …,
e) nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu.

O uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
1.Wniosek o uznanie żołnierza lub  osoby z kartą powołania  za posiadającego na wyłącznym    utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej.
3.Karta powołania do czynnej służby wojskowej.
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
5. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
6. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny.
7. Oświadczenie członka rodziny o braku dochodów.

Do wglądu:
Dowód osobisty członka rodziny.


Opłaty

Brak opłaty.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 13
II piętro, pok. 208
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58 58 226, Kierownik Referatu 52 5858296


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy uznaje osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tą służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo – na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny – za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
2. Decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy doręcza się osobie, która złożyła wniosek wraz             z uzasadnieniem.
3. Od decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy  osobie , która złożyła wniosek  przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Kujawsko  – Pomorskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
4. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego  wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
5. Zasiłek nie przysługuje, jeżeli członkowie rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu (małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby względem, których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny) uzyskują łącznie dochód równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub wyższy od niej.
6. Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku wydaje dowódca jednostki wojskowej na podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza.
7. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny zawiesza się spłatę niektórych pożyczek i kredytów (na ich odrębny wniosek skierowany do instytucji, która udzieliła pożyczki lub kredytu).

Załącznik:
Wniosek o uznanie żołnierza  lub osoby z kartą powołania  za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00