Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Plan miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budynki i mieszkania
Grunty
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie dowodu osobistego (WSO-III.0143.19.10.2011) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384).


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Załączniki:
1. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienia do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienia do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
2. Odpis skrócony aktu urodzenia – osoba, która urodziła się poza Bydgoszczą i nie zawarła związku małżeńskiego.
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa – kobieta, która zawarła związek małżeński poza Bydgoszczą.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa – mężczyzna, który urodził się i zawarł związek małżeński poza Bydgoszczą.
5. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość, co do obywatelstwa osoby. Do wniosku nie załącza się dokumentów wymienionych w punktach 3 i 4 jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.


Opłaty

Bez opłaty.


Termin załatwiania sprawy

- 30 dni od daty złożenia wniosku.
- 45 dni od daty złożenia wniosku, jeżeli poprzedni dowód był wystawiony w innej miejscowości.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich

ul. Jezuicka 6A
parter, pokój 2
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 5858652 – przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego;
--------------------------
ul. Przyrzecze 7-13
parter
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 5858650 – wydanie dowodu osobistego;
--------------------------
ul. P.por. Emilii Gierczak 6
parter
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 5858734 – przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wydanie dowodu osobistego;
--------------------------
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 18
parter
85-858 Bydgoszcz
tel.: 52 5858956 – przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wydanie dowodu osobistego;
--------------------------
ul. Stefana Okrzei 2
parter
85-320 Bydgoszcz
tel.: 52 5858957 – przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał dowód osobisty.


Dodatkowe informacje

1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
2. Za osobę małoletnią, która nie ukończyła 13. roku życia, wniosek o dowód osobisty składają rodzice (opiekunowie prawni) lub jedno z rodziców (opiekun prawny) wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców (opiekuna prawnego) poświadczoną za zgodność podpisu z oryginałem przez organ gminy lub notariusza. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
3. Za osobę małoletnią od 13-18. roku życia wniosek składa jedno z rodziców (opiekun prawny). Rodzice lub opiekunowie prawni w chwili składania wniosku o dowód osobisty muszą przed pracownikiem Urzędu przyjmującego wniosek wylegitymować się dowodem osobistym.
4. Za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, wniosek składają rodzice lub jedno z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców (opiekuna prawnego) poświadczoną za zgodność podpisu z oryginałem przez organ gminy lub notariusza.
5. Podpis na wniosku należy złożyć w obecności pracownika Urzędu. W przypadku składania wniosku przez osobę małoletnią, która ukończyła 13. rok życia, wniosek podpisuje rodzic (opiekun prawny) składający wniosek i małoletni. Małoletni podpisuje się na wniosku w miejscu przeznaczonym na podpis.
6. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy potwierdzić we właściwym dla miejsca zamieszkania Biurze Meldunkowym.
7. Dowód osobisty odbiera się osobiście okazując posiadany dowód osobisty lub w przypadku jego utraty dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy). Dla osób chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, których osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta celem odbioru dowodu osobistego nie jest możliwe, dokument tożsamości będzie doręczony przez pracownika Referatu do miejsca pobytu tej osoby w granicach gminy.
8. Dowód osobisty dla małoletniego, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera jedno z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.
9. Dowód osobisty dla małoletniego, który ukończył 13. rok życia, odbiera osobiście małoletni albo jedno z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd.
10. Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jedno z rodziców.
11. Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.
12. Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.
13. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca wnioskodawcy.
15. Termin ważności dowodu osobistego:
- dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,
- dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat jest ważny 5 lat od daty jego wydania,
- dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Postępowanie w sprawach wymiany lub utraty dowodu osobistego:
1. W przypadku zmiany danych (PESEL-u, nazwiska, imienia, adresu zameldowania) zawartych w dowodzie osobistym, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 4 miesiące.
2. W przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego należy wystąpić o wymianę dowodu osobistego nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. Jeżeli dane osobowe wnioskodawcy nie uległy zmianie, a w kopercie osobowej znajduje się odpis skrócony właściwego aktu stanu cywilnego, ponowne złożenie w/w aktu nie jest wymagane.
3. W przypadku uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument (zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, fizyczne zużycie dokumentu), należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.
4. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.
5. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
6. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica lub opiekuna prawnego, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym.
7. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.
8. Organ gminy lub konsul powiadomieni o utracie dowodu osobistego ustalają zgodność danych posiadacza utraconego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych, innym dokumencie tożsamości, a gdy nie jest to możliwe - w innych dokumentach ze zdjęciem. Organ gminy lub konsul wydaje osobie zawiadamiającej wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zawierające dane identyfikacyjne podane przez zawiadamiającego oraz wzmiankę o podstawie ustalenia tożsamości.
9. Posiadacz dowodu osobistego, któremu zwrócono znaleziony dowód osobisty, w przypadku gdy zawiadamia o utracie dokumentu, jest obowiązany przekazać dowód osobisty najbliższemu organowi gminy lub właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.
10. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.

Informujemy!

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1. Z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza.
3. Z dniem zgonu jego posiadacza.
4. Z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt.1 i 6.
5. Po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę. Dla obywateli polskich przebywających za granica termin wynosi 4 miesięcy.
6. Z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

(Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 139, poz. 993 z późn. zm.)


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 913
fax. 052 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
0800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00