Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie dowodu osobistego (WSO-III.0143.19.11.2015) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia  6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DZ.U. z dnia 10 września 2010 roku, Nr 167, poz. 1131)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania  (Dz.U. z dnia 16 lutego 2015 roku, poz. 212)
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2013 r. Nr 1422)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2017.1626 z dnia 2017.08.30)


 


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem:
• osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
• osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

2. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w rejestrze PESEL.

3. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.


4. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się  pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 X 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego paszportu tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie dowodu osobistego sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć;
• co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości;
• niezwłocznie w przypadku zmiany danych osobowych (np. nazwiska), utraty, uszkodzenia dowodu osobistego


Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. 


Termin załatwiania sprawy

- 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Dowodów Osobistych

 Przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i wprowadzanie danych osobowych do systemu Rejestracji Dowodów Osobistych
ul. Przyrzecze 7-13 (parter)
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58-58-885, 225, 651

Wydawanie dowodów osobistych
ul. Przyrzecze 7-13 (parter)
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58-58-650

Filie Referatu
Przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wprowadzanie danych osobowych do systemu Rejestracji Dowodów Osobistych, wydawanie dowodów osobistych

ul. P. por. Emilii Gierczak 6 (parter)
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 58-58-733, 734.

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 18 (parter)
85-858 Bydgoszcz
tel.: 52 58-58-956

 

Przyjmowanie wniosku o wydanie

dowodu osobistego i wprowadzanie danych

osobowych do systemu Rejestracji

Dowodów Osobistych

Zielone Arkady Bydgoszcz

Punkt Obsługi Mieszkańców

ul.Wojska Polskiego 1

85-171 Bydgoszcz

tel. (52) 5859465


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał dowód osobisty.    


Dodatkowe informacje

Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać tylko jeden ważny dowód osobisty.
Dowód osobisty nie zawiera danych osób trzecich.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
1. upływu terminu ważności wniosku;
2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5. przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

  Kto:
1. uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2. zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3. nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Odbiór dowodu osobistego:
1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, który wnioskował o wydanie dowodu osobistego albo opiekun prawny.
3. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic który wnioskował o wydanie dowodu osobistego albo kurator.
4. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, , nie dotyczy osób małoletnich, które były obecne przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyły 5 roku życia.

 

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.
Osoba odbierająca nowy dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Ważność dowodu osobistego
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.            Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.            Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta Bydgoszczy.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresemhttps://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem Miasta Bydgoszczy można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez emailiod@mswia.gov.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta  Bydgoszczy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzeziod@um.bydgoszcz.pl

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·        wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

·        unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-        zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-        zmiany danych zawartych w dowodzie,

-        upływu terminu ważności dowodu,

-        utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

·        uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-        organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-        ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00