Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Nadanie Numeru PESEL (WSO.I.0143.1.10.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017.2411), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. 2015.1984 t.j.), Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2017.1464 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

1. przy zameldowaniu
- formularz "zgłoszenie pobytu stałego" lub "zgłoszenie pobytu czasowego"
- dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców - paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

2. złożenie wniosku na dowód osobisty

3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów (złożenie wniosku)
- wniosek o nadanie numeru PESEL
- odpis skrócony aktu urodzenia - kopia (jeśli został sporządzony)
- odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński)
- dowód osobisty lub paszport (kopia dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości i obywatelstwa wnioskodawcy)
- zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób niezameldowanych)
- pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
- 17,00zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik). Nie podlega opłacie skarbowj czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 13
85-102 Bydgoszcz
I piętro, pok. 101
tel.: 52 5858145


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje

 


 wersja do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00