Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego (WSO.I.0143.1.12.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 z późn. zm.); Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2017.1257); Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

  1. Dokumenty potwierdzające legitymację procesową wnioskodawcy (art. 28 k.p.a.) – tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny
  2. Dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dot. wymeldowanie, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego)

Do wglądu:

  1. Dowód osobisty
  2. Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie


Opłaty

Opłata skarbowa –  w wysokości 10,00 zł dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Termin załatwiania sprawy

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 13
85-102 Bydgoszcz
I piętro, pok. 102
tel.: 52 5858737, 52 5858881, 52 5858958


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.


 wersja do druku
 
Pobierz
Pełnomocnictwo
Pobierz
Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00