Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca (WSO-I.0143.10.11.2015) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015.1852 t.j.)


Wymagane dokumenty

Formularz: „Zgłoszenie pobytu czasowego”

Do wglądu:

 1. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
   • Wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy – dokument podróży) lub,
   • Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub,
   • Karta pobytu lub,
   • Zezwolenie na pobyt czasowy lub,
   • Zezwolenie na pobyt stały lub,
   • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub,
   • Decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzielenia w RP ochrony uzupełniającej, zgodny ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. 
 2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE:
   • Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
   • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP).
 3. Cudzoziemiec członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE):
   • Ważny dokument podróży,
   • Ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu osobie meldującej się.


Opłaty

Nie pobiera się


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie


Jednostka odpowiedzialna

Biuro meldunkowe nr 1
ul. Przyrzecze 13; I piętro, pok. 106
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 5858126, 52 5858840

Biuro meldunkowe Fordon
ul. E. Gierczak 6
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 5858737, 52 5858739

Biuro meldunkowe Wyżyny
ul. Boya Żeleńskiego 18
85-858 Bydgoszcz
tel.: 52 5858953, 52 5858952

Punkt obsługi CH Zielone Arkady
ul. Wojska Polskiego 1
85-171 Bydgoszcz
tel.: 52 5859466


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje

 1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
 2. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 3. Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 4. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.


 wersja do druku
 
Pobierz
Zgłoszenie pobytu czasowego
Pobierz
Pełnomocnictwo
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00