Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego (WSO.I.0143.2.12.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 z późn. zm.); Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2017.1257); Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo pobyt czasowy w drodze postępowania administracyjnego.

  2. Wypełniony formularz wniosku „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.

  3. Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić zameldowanie.


Opłaty

Opłata skarbowa –  w wysokości 10,00 zł dokonuje się na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Termin załatwiania sprawy

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 13
85-102 Bydgoszcz
I piętro, pok. 102
tel.: 52 5858737, 52 5858881, 52 5858958


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania lub wymeldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca pobytu jak również innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym. Jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga właściwy organ gminy.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego
Pobierz
Zgłoszenie pobytu stałego
Pobierz
Zgłoszenie pobytu czasowego
Pobierz
Pełnomocnictwo
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00