Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca (WSO-I.0143.12.12.2015) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 t.j.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015.1852 t.j.)


Wymagane dokumenty

Formularz: "Zgłoszenie pobytu stałego"

Do wglądu:

 1. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
   • karta pobytu (wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany) lub,
   • zezwolenie na pobyt stały lub,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub,
   • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub,
   • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
 2. Obywatel państwa członkowskiego UE:
   • Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
   • Ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE):
   • Ważny dokument podróży,
   • Ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu osobie meldującej się.


Opłaty

Nie pobiera się


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie


Jednostka odpowiedzialna

Biuro meldunkowe nr 1
ul. Przyrzecze 13; I piętro, pok. 106
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 5858126, 52 5858840

Biuro meldunkowe Fordon
ul. E. Gierczak 6
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 5858737, 52 5858739

Biuro meldunkowe Wyżyny
ul. Boya Żeleńskiego 18
85-858 Bydgoszcz
tel.: 52 5858953, 52 5858952

Punkt obsługi CH Zielone Arkady
ul. Wojska Polskiego 1
85-171 Bydgoszcz
tel.: 52 5859466


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje

 1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny lokalu).
 2. Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 3. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł płatnej na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


 wersja do druku
 
Pobierz
Zgłoszenie pobytu stałego
Pobierz
Pełnomocnictwo
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00