Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przyjęcie zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej (WSO-VI.0143.32.10.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 34 i 35 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2017.862 z dnia 2017.04.28) oraz Zarządzenie Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej, którą stanowi wystawa zdjęć, plakatów, innych dzieł plastycznych oraz instalacji artystycznych.


Wymagane dokumenty

Zawiadomienie – formularz do pobrania (Organizator zawiadamia Prezydenta Miasta Bydgoszczy o imprezie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia).
W przypadku organizowania wystawy zdjęć, plakatów, innych dzieł plastycznych oraz instalacji artystycznych do zawiadomienia należy dołączyć czytelną dokumentację fotograficzną lub graficzną planowanego przedsięwzięcia.


Opłaty

Nie pobiera się


Termin załatwiania sprawy

Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub niespełnione zostały wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Niewydanie przez organ ww. decyzji w ustawowym terminie oznacza uznanie imprezy za dopuszczalną.


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
ul. Przyrzecze 13
II piętro, pok. 211
85-102 Bydgoszcz
tel.,  fax: 52 58-58-357
wso@um.bydgoszcz.pl


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni.


Dodatkowe informacje

1. Organizator imprezy artystycznej lub rozrywkowej zawiadamia organ gminy o zamiarze jej przeprowadzenia, jeśli impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 61160 z późn. zm.).
2. Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.
3. Organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu ww. wymagań.
4. Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie, nie rzadziej niż 2 razy w roku, przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.                                                                                                                    
5. Zawiadomienie organu o planowanej imprezie nie zwalnia organizatora z obowiązku zawarcia stosownej umowy z zarządcą terenu, na którym ma odbyć się impreza.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)

Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO                   

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

2.   W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz

3.   Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4.   Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.   Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6.   Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.   Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.   Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9.   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)   dostępu do swoich danych osobowych;

2)   poprawiania swoich danych osobowych;

3)   wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

a)     zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;

b)     potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4)   wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00