Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przyjęcie zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej (WSO-VI.0143.32.9.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 34 i 35 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2017.862 z dnia 2017.04.28) oraz Zarządzenie Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej, którą stanowi wystawa zdjęć, plakatów, innych dzieł plastycznych oraz instalacji artystycznych.


Wymagane dokumenty

Zawiadomienie – formularz do pobrania (Organizator zawiadamia Prezydenta Miasta Bydgoszczy o imprezie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia).
W przypadku organizowania wystawy zdjęć, plakatów, innych dzieł plastycznych oraz instalacji artystycznych do zawiadomienia należy dołączyć czytelną dokumentację fotograficzną lub graficzną planowanego przedsięwzięcia.


Opłaty

Nie pobiera się


Termin załatwiania sprawy

Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub niespełnione zostały wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Niewydanie przez organ ww. decyzji w ustawowym terminie oznacza uznanie imprezy za dopuszczalną.


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
ul. Przyrzecze 13
II piętro, pok. 212
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58-58-948; fax: 52 58-58-357
wso@um.bydgoszcz.pl


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni.


Dodatkowe informacje

1. Organizator imprezy artystycznej lub rozrywkowej zawiadamia organ gminy o zamiarze jej przeprowadzenia, jeśli impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.).
2. Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.
3. Organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu ww. wymagań.
4. Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie, nie rzadziej niż 2 razy w roku, przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.                                                                                                                    
5. Zawiadomienie organu o planowanej imprezie nie zwalnia organizatora z obowiązku zawarcia stosownej umowy z zarządcą terenu, na którym ma odbyć się impreza.


 wersja do druku
 
Pobierz
Załącznik do karty usł. nr WSO-VI.0143.32.9.2017 Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00