Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym (WSO-VI.0143.21.12.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z  2015 r., poz. 1485 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty

zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – formularz do pobrania (Organizator zawiadamia Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż 6 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia).

 


Opłaty

niepobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej informację
o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 14 ustawy Prawo o zgromadzeniach Prezydent Miasta Bydgoszczy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:

1)      jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego   

       odbycie naruszają przepisy karne;

2)     odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13;

3)   zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26 a.

 

     Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowana datą zgromadzenia. Organ udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu w BIP. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy.


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Społecznych

II piętro, pok. 211

ul. Przyrzecze 13

85-102 Bydgoszcz

tel./fax.: 52 58-58-357

wso@um.bydgoszcz.pl


Tryb odwoławczy

     Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.

 


Dodatkowe informacje

1.      Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu wspólnych obrad 
  lub   w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

2.      Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.      W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały 

       lub  narzędzia.

4.    Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą 

      środków  komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

5.     Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, 

      które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia.

6.   Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które maja zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. Zgromadzeniom, o których mowa w art. 26 a, przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia. Organ gminy niezwłocznie wzywa telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu.

7.   Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

8.   Zgromadzeniem publicznym kieruje przewodniczący. Przewodniczącym zgromadzenia jest:

1) organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi
 pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia,

2) osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja.

9.  W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża go organ gminy.

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00