Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WSO-VII.0143.29.6.2018) KARTA USŁUGIZałatw sprawę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Państwowej

Podstawa prawna

 

 

Podstawa prawna: art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 ze zm. ), art. 2 i 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018, poz. 647 ze zm.), Ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018, poz. 646 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 ze zm.), Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764 ze zm.) .

 

 


Wymagane dokumenty

1.   Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych (załącznik).

2.   Pełnomocnictwo - w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy,


Opłaty

Opłata skarbowa za wydawanie zaświadczenia o wpisie wykreślonym z ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r. – 17 zł.
Opłata skarbowa: za pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbioru – 17 zł (zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
Wpłaty należy dokonać na konto:
 
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Termin załatwiania sprawy

Do 7 dni od  złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw ObywatelskichUrzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15

-         przyjmowanie wniosków– bud. B, pok. 7, tel. (052) 58-59-103,

-         udzielanie informacji o przedsiębiorcach - bud. B, pok. 8, tel. (052) 58-59-412, (052) 58-58-156, Tel (052) 58-58-258

-         kierownik referatu – bud. B, pok. 5, tel. (052) 58-58-131


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje


 

W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011r.) dotyczących przedsiebiorców osób fizycznych organem właściwym pozostaje urząd gminy.

Dane dotyczące zamieszkania (zameldowania) oraz nr PESEL są ewidencjonowane w rejestrze PESEL. Właściwy Sąd może skierować do organu rejestrowego (CEIDG) wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego (tj. wystąpić o przekazanie danych z pełnego wpisu do CEIDG) 

 

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.


 wersja do druku
 
Pobierz
WSO-VII.0143.3.14 Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych - do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00