Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WSO-VII.0143.29.5.2016) KARTA USŁUGIZałatw sprawę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Państwowej

Podstawa prawna

art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.). Art. 23 i 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 z późn.zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).   

 

 

 


Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydawanie zaświadczenia o wpisie wykreślonym z ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r. – 17 zł.
Opłata skarbowa: za pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbioru – 17 zł (zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
Wpłaty należy dokonać na konto:
 
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Termin załatwiania sprawy

Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od  złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15
- przyjmowanie wniosków– bud. B, pok.8, tel. (052) 58-59-412, (052) 58-59-103
- udzielanie informacji o przedsiębiorcach - bud. B, pok.8, tel. (052) 58-59-412, (052) 58-59-103
- kierownik referatu – bud. B, pok. 5, tel. (052) 58-58-131


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje

W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011r.) dotyczących przedsiebiorców osób fizycznych organem właściwym pozostaje urząd gminy.
Dane dotyczące zamieszkania (zameldowania) oraz nr PESEL są ewidencjonowane w rejestrze PESEL. Właściwy Sąd może skierować do organu rejestrowego (CEIDG) wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego (tj. wystąpić o przekazanie danych z pełnego wpisu do CEIDG)
 


 wersja do druku
 
Pobierz
WSO-VII.0143.3.14 Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych - do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00