Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Plan miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budynki i mieszkania
Grunty
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE (WZS-I.0143.1.10.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 j.t. ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.);
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 j.t. ze zm.).

Dodatek mieszkaniowy jest dofinansowaniem do wydatków ponoszonych na zajmowany lokal mieszkalny i przysługuje osobom faktycznie w nim zamieszkującym.


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.) - potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
2. Deklaracja o wysokości dochodów* wszystkich członków gospodarstwa domowego – stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.).
3. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni każdego z pomieszczeń znajdujących się w zajmowanym budynku (lokalu) oraz wyposażenie techniczne budynku.
4. Na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach.
5. Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - chodzi o orzeczenia wydane po 23 listopada 2004 r. Do orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przed tą datą, nadal obowiązujących a nie zawierających zapisu o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym zapisem.
6. Osoby korzystające z ulgi podatkowej na dziecko/dzieci w wieku do 25 lat przedkładają PIT-37, PIT /0 lub inny dokument (zaświadczenie), z którego wynika kwota dokonanego odliczenia.
7. Osoby ubiegające się o dodatek energetyczny przedkładają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym.
8. Osoby pełnoletnie niezatrudnione składają w tej sprawie oświadczenie osobiście w obecności urzędnika przedstawiając wiarygodny dokument tożsamości

Do wglądu:
1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności).
2. Naliczenie czynszu za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
3. Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
4. Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium socjalnego, naukowego lub unijnego
5. Decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych.
6. Zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu
7. Rachunek (faktura) za energię elektryczną –przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach  niewyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego.
8. Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uzyskiwanych dopłatach unijnych dla osób posiadających gospodarstwa rolne.
9. PIT-37, PIT/0 lub inny dokument (zaświadczenie) potwierdzające kwotę dokonanego odliczenia z tytułu ulgi podatkowej na dziecko/dzieci.
10. Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym.


Opłaty

Bez opłat.


Termin załatwiania sprawy

W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Dodatków Mieszkaniowych w Wydziale Zdrowia Świadczeń i Polityki Społecznej, ul. Grudziądzka 9–15, budynek C- II piętro, tel. 58-58-127, 58-58-472, 58-58-474, 58-58-295, 58-58-471, 58-58-475, 58-59-147, 58-59-425, 58-58-150 (kierownik referatu).
Punkt przyjmowania wniosków w Fordonie, ul. Gierczak 6, tel. 585-87-35.
Godziny urzędowania: pn., śr., czw. 8.00-16.00; wt. 8.00-18.00; pt. 8.00-14.00.


Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje

Dodatek mieszkaniowy - wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny z wyjątkiem ryczałtu na zakup opału i dodatku energetycznego, które wypłacane są wnioskodawcy.
Dodatku nie przyznaje się najemcom m.in. w przypadku, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury oraz w przypadku zajmowania lokalu mieszkaniowego o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia normatywna określona w ustawie wraz z dopuszczalnym przekroczeniem do 30% tzn.:
1 osoba - 35 m2 + 30% = 45,5 m2
2 osoby - 40 m2 + 30% = 52,0 m2
3 osoby - 45 m2 + 30% = 58,5 m2
4 osoby - 55 m2 + 30% = 71,5 m2
5 osób   - 65 m2 + 30% = 84,5 m2
6 osób   - 70 m2 + 30% = 91,0 m2
7 osób   - 75 m2 + 30% = 97,5 m2

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy wraz z odsetkami, który został przez organ umorzony stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Dla osób tych sporządzany jest PIT -8C 

*Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późń. zm.) Zgodnie z powyższym dochodem są wszelkie wpływy stanowiące przysporzenie środków materialnych, które mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na zajmowane mieszkanie.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Pobierz
Karta usługi dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 913
fax. 052 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
0800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00