Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz ponowne jego wprowadzenie (WUK-II.0143.14.14.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym


Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem, czasowym wycofaniem z ruchu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 Wymagane dokumenty[1]:

 

A.  Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz ponowne jego wprowadzenie

Załączniki:

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeżeli była wydana

- tablice rejestracyjne

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela

- pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika

- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu pod warunkiem, że jest zarejestrowany w ewidencji Referatu Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjne przechowywane są w depozycie.

 

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
- ciągniki samochodowe,

- pojazdy specjalne,

- autobusy.

 

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

- decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

Właściciel pojazdu jest obowiązanydo zapewnienia wycofanemu pojazdowi z ruchu odpowiedniego postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchujak i zabezpieczenia przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachowania innych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku.

 

B.  Wprowadzenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego.

 

Załączniki:

- decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

 

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli upłynął termin następnego badania technicznego -  dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwracane są właścicielowi pojazdu.[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.


Opłaty

Opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w  Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15
Hala rejestracyjna nr 1: tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,
58-58-408, fax. 58-58-602;
Hala rejestracyjna nr 2: tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.
Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6: tel. 52 58-58-732, fax 58-58-738.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-II.14 Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu WUK-II.0143.14
Pobierz
WUK-II.14 Wniosek o wprowadzenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego WUK-II.0143.14
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00