Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora (WUK-I.0143.4.15.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami


Wymagane dokumenty

A.  WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,

- 1 fotografia,

- zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie:
a/ szkolenia podstawowego,
b/ szkolenia uzupełniającego, jeżeli jest wymagane,

- orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora  wystawione przez lekarza posiadającego prawo do wykonywania badań profilaktycznych oraz uprawnionego do przeprowadzania  badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

- orzeczenie psychologiczne  o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

- kserokopia prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu  przez okres co najmniej:

a/  2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A - przy ubieganiu się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A,

b/ 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B - przy ubieganiu się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B,

c/ 1 roku uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiednio  kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – przy rozszerzaniu uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,

d/ 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – przy ubieganiu się o uprawnienia instruktora osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem,

- dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę; zgłoszenia na egzamin dokonuje organ do którego wpłynął wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.

 

B.  WPIS DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców 

- zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie:

a/ szkolenia podstawowego,
b/ szkolenia uzupełniającego, jeżeli jest wymagane,

- dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę; zgłoszenia na egzamin dokonuje organ do którego wpłynął wniosek o wpis do ewidencji wykładowców.


Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty”.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 104, tel. 58-58-042.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-I.4 Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów_wykładowców i wydanie legitymacji instruktora_wykładowcy WUK-I.0143.4
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00