Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami (WUK-III.0143.6.16.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie cofniętego uprawnienia,
2. Załączniki:
- aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku, gdy osoba była skierowana na takie badania, gdy cofnięto uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, lub posiada nieaktualne orzeczenie lekarskie w aktach kierowcy,
- aktualne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w przypadku, gdy osoba była skierowana na takie badania, gdy cofnięto uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, lub posiada nieaktualne orzeczenie w aktach kierowcy.
Do wglądu:
- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL,
- karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca.


Opłaty

Opłata skarbowa i ewidencyjna oraz za wydanie dokumentu określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty”.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od chwili złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pok. 111, tel. 58-58-232, 58-58-132, 58-58-205.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Przywróceniu nie podlega uprawnienie do kierowania pojazdami cofnięte z powodu przekroczenia w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Osoba, której cofnięto uprawnienia z w/w powodu jest traktowana jako kandydat na kierowcę i chcąc uzyskać prawo jazdy winna odbyć szkolenie i zdać egzamin państwowy.
W przypadku cofnięcia uprawnienia powyżej roku lub z powodu otrzymania negatywnej oceny z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, przywrócenie uprawnienia uzależnione jest od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, do którego może przystąpić po otrzymaniu z Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych profilu kandydata na kierowcę generowanego na wniosek strony.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-III.1-7 Wydanie prawa jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem po egzaminie WUK-III.0143.1-7 (WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE NA 1 KARTCE A4)
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00