Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Udzielenie licencji na wyk. kraj. trans. drog. w zakresie przewozu osób sam osob., poj sam. pow. 7 do 9 osób, pośrednictwa przy przewozie rzeczy/zgł. zmiany/zawieszeniu dział. (WUK-I.0143.7.23.2014) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.).

 

udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,  pośrednictwa przy przewozie rzeczy / zgłoszenie zmiany / zawiadomienie o zawieszeniu działalności / zrzeczeniu się licencji

 


Wymagane dokumenty

  1. UDZIELENIE LICENCJI NA TRANSPORT DROGOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 OSÓB I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego zawierający:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;

- określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;

- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego oraz liczby wypisów z licencji;

Załączniki:

1.   oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym ( wzór – załącznik nr 1),

2.   kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

3.   oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej o spełnianiu wymogu dobrej reputacji ( wzór – załącznik nr 2),

4.   oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających ustawowe wymagania ( wzór – załącznik nr 3),

5.   wykaz pojazdów samochodowych (wzór- załącznik nr 4),

6.   dokument potwierdzający posiadanie wymaganej sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:

a)   9.000 euro na pierwszy pojazd,

b)   5.000 euro na każdy następny pojazd;

7.   oświadczenie dotyczące warunków wykonywania przewozu okazjonalnego samochodem osobowym,

8.   dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

  1. UDZIELENIE LICENCJI NA TRANSPORT DROGOWY W ZAKRESIEPOŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego zawierający:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego,

- określenie czasu, na który licencja ma być udzielona.

Załączniki:

1.   oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym ( wzór – załącznik nr 1),

2.   kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

3.   oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej o spełnianiu wymogu dobrej reputacji ( wzór – załącznik nr 2),

4.   dokument potwierdzający posiadanie wymaganej sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro,

5.   dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

  1. ZGŁOSZENIE ZMIANY DO POSIADANEJ LICENCJI

Wymagane dokumenty:

1.   Wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji,

2.   dokumenty potwierdzające zakres zmian.

 

  1. ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

- liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

 Załączniki:

1.   wszystkie wypisy z licencji – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości,

2.   wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

 

  1. ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

 Wymagane dokumenty:

1.   zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zawierające:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Załączniki:

1.   licencja na wykonywanie transportu drogowego,

2.   wszystkie wypisy z licencji.


Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty”.


Termin załatwiania sprawy

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok.105, tel. 58-58-818.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Przedsiębiorca nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów na osobę trzecią.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:

-  świadectw kwalifikacji zawodowej,

- orzeczeń lekarskich i psychologicznych.


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-I.7 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, pośrednictwa, zmiany
Pobierz
WUK-I.7 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, pośrednictwa, zmiany RTF
Pobierz
WUK-I.7,8,9,10 Oświadczenia transport drogowy
Pobierz
WUK-I.7,8,9,10 Oświadczenia transport drogowy RTF
Pobierz
WUK-I.7,8,9 zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego i zrzeczeniu sie licencji zezwolenia
Pobierz
WUK-I.7,8,9 zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego i zrzeczeniu sie licencji zezwolenia RTF
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00