Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym (WUK-II.0143.7.18.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 145, poz. 1542).


Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 Wymagane dokumenty[1]:

 Wniosek o ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym.

 1.   Adnotacji o ustanowieniu na pojeździe mechanicznym zastawu rejestrowego dokonuje się na podstawie aktualnego lub pełnego odpisu z rejestru zastawów lub zaświadczenia wydawanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

2.   Skreślenia adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego dokonuje się na podstawie jednego z następujących dokumentów: odpisu prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów bądź pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

3.   Dowód rejestracyjny.

4.   Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 

Do wglądu:

-      dokument tożsamości właściciela

-      polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.


Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,

58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 : tel.58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Uwaga !

W przypadku nie zgłoszenia w urzędzie przekształcenia zastawu bankowego w zastaw rejestrowy celem wykreślenia adnotacji z dowodu rejestracyjnego należy przedłożyć postanowienie o wpisaniu zastawu do rejestru sądowego i prawomocne postanowienie sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru sądowego albo aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów.


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-II.7 Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym WUK-II.0143.7
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00