Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie wtórnika karty pojazdu (WUK-II.0143.10.17.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym


Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

Wymagane dokumenty[1]:

Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu

1.   W przypadku utraty karty pojazdu:

- dowód rejestracyjny pojazdu,

- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

2.   W przypadku zniszczenia kartypojazdu w stopniu powodującym jej nieczytelność:

- dowód rejestracyjny pojazdu,

- dotychczasową kartę,

3.   W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza się dodatkowo:

 - zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce   

   ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne

   do rejestracji

- stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za

  składanie fałszywych zeznań

4.   W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza:

- pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.

 

Do wglądu:

-      dokument tożsamości właściciela

-      polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.  


Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,

58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6: tel. 58-58-732, fax. 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-II.4,5,9,10 Wniosek o wydanie lub wymianę wtórnika
Pobierz
WUK-II.4,5,8,9,10 Oświadczenie KK WUK-II.0143.4,5,8,9,10
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00