Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne/zgłaszanie zmian (WUK-I.0143.10.23.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym


Wymagane dokumenty

  1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE
  1. wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne  zawierający następujące dane:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym  

  Rejestrze Sądowym

- numer identyfikacji podatkowej ( NIP),

- określenie rodzaju transportu drogowego,

- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie  

  wykorzystywał do wykonywania przewozów drogowych,

Załączniki

1.   Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających ustawowe wymagania ( wzór – załącznik nr 3).

2.   Wykaz pojazdów samochodowych (wzór- załącznik nr 4).

3.   Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

 

  1. ZGŁOSZENIE ZMIANY

Wymagane dokumenty

 1.   Wniosek o dokonanie zmiany w posiadanym zaświadczeniu.

2.   Dokumenty potwierdzające zakres zmian.


Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty”.


Termin załatwiania sprawy

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 105, tel. 58-58-818.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Wniosek składa i potwierdza odbiór dokumentu wyłącznie przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.

Przepisy te stosuje się do przewozu na potrzeby własne pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 t albo przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych;

W przypadku wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia kieruje się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego www.gitd.gov.pl

Art. 3. ust. 2. Do przewozów drogowych wykonywanych:

1)  w ramach powszechnych usług pocztowych,

2)  w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

3)  przez podmioty niebędące przedsiębiorcami

4)  w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej

- stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Art. 33. ust. 2. Obowiązek uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:

1)  w ramach powszechnych usług pocztowych;

2)  przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.6));

3)  przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy lub osoby świadectw kwalifikacji zawodowej,

- zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- orzeczeń psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-I.10 Wydanie zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne, zmiany RTF
Pobierz
WUK-I.10 Wydanie zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne, zmiany
Pobierz
WUK-I.7,8,9,10 Oświadczenia transport drogowy RTF
Pobierz
WUK-I.7,8,9,10 Oświadczenia transport drogowy
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00