Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zmiana tablic rejestracyjnych, wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej oraz wydanie trzeciej tablicy na bagażnik (WUK-II.0143.5.21.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym


Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty[1]:

 

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 

I. Wniosek o zmianę tablic rejestracyjnych:
1. w przypadku kradzieży tablic (tablicy):
- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży

  tablic /tablicy/ rejestracyjnych.

2. w przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych :

- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań 
- tablica rejestracyjna (w przypadku zgubienia 1 szt.)
3. w przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych:
- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- tablica /tablice/ rejestracyjne.

II.     Wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych o tym samym numerze rejestracyjnym ( dotyczy tylko tablic rejestracyjnych „ białych” ):

- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań 
- tablica / tablice/ rejestracyjne.

III.     Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze co numer rejestracyjny pojazdu:

           - dowód rejestracyjny,
           - karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Dodatkowe informacje

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż 30 dni, wydaje się na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice /tablicę/ rejestracyjne.

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela

a)   dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,

b)   w przypadku cudzoziemca

- wizy Schengen lub wizy krajowej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

- zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

c) umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku  przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.

 

- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.


Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi  „Opłaty”.


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Wymiana tablic: Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327, 58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 : tel.  58-58-732, fax 58-58-738,

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-II.4,5,9,10 Wniosek o wydanie lub wymianę wtórnika
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00