Translate:
Podatki
i opłaty
Nadpłata w podatku od nieruchomości / rolnym / leśnym / od środków transportowych

karta nr: UMB131

Jesteś podatnikiem i nadpłaciłeś lub nienależnie zapłaciłeś podatek? Jesteś osobą trzecią lub spadkobiercą i zapłaciłeś należności wynikające z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy w wysokości większej od należnej? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować tę kwestię.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu, zgłoś to: 

1. Internetowo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP

2. Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz.

Do podpisania wniosku przesyłanego drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Każdy podatnik, który nadpłacił lub nienależnie zapłacił podatek.

Z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty możesz wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika.

1. Jeśli jesteś osobą fizyczną:

a. wniosek o zwrot lub zarachowanie nadpłaty w podatku –> pobierz TUTAJ

b. pełnomocnictwo szczególne, do określonych czynności (w przypadku działania przez pełnomocnika) na formularzu PPS-1 –> pobierz TUTAJ wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi, rodzicom lub rodzeństwu. 

2. Jeśli jesteś osobą prawną:

a. wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku –> pobierz TUTAJ

b. korektę deklaracji. 

c. pełnomocnictwo szczególne, do określonych czynności (w przypadku działania przez pełnomocnika) na formularzu PPS-1 –> pobierz TUTAJ  wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

1. Wypełnij i podpisz wniosek.

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest konieczne w Twojej sprawie).

3. Przyślij wniosek wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

lub

4. Przyślij wniosek  pocztą tradycyjną

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć wniosku  przysyłając go zwykłym mailem lub załączając jego scan.

1. Za złożenie wniosku nie pobiera się opłat. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”.

Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi, rodzicom lub rodzeństwu. 

Twoją sprawę rozpatrzymy w terminie miesiąca. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mieli możliwości dotrzymać ustawowego terminu, poinformujemy Cię o tym na piśmie i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Księgowości Podatkowej.

Informacje możesz uzyskać pod numerami telefonów: 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Osoby fizyczne: 52 58 58 648, 52 58 58 997, 52 58 58 122, 52 58 58 348,  52 58 58 249;

Osoby prawne: 52 58 58 249.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATEK ROLNY / LEŚNY:

Osoby fizyczne: 52 58 58 648;

Osoby prawne: 52 58 58 249.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Osoby fizyczne: 52 58 58 997;

Osoby prawne: 52 58 58 249.

Odwołanie wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

Art. 72-77 oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Pamiętaj, że:

1. Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania (deklaracji), to podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

2. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. W takim przypadku korekta wywołuje skutki prawne.

3. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu.

Opłata za pełnomocnictwo