Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Plan miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budynki i mieszkania
Grunty
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Witam na stronach EBOK


"Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich"

Celem działania Elektronicznego Biura Obsługi jest dostarczanie Klientom informacji i usług administracji w prosty i niezajmujący czasu sposób.

Usługi są dostępne przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu.

Niniejszy portal internetowy służy do wypełniania wniosków, formularzy w formie elektronicznej i składania ich do Urzędu przy pomocy Internetu, (drogą on-line). Służy również udzielaniu zamówienia publicznego w formie aukcji elektronicznej.

Poszerza spektrum usług świadczonych przez Urząd Miasta na rzecz osób niepełnosprawnych.Znosi bariery związane z dojazdem i poruszaniem się osób ograniczonych ruchowo.


Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Do 31 marca 2015 roku można składać wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Regulacja prawna zasad finansowania opieki nad zabytkami znajduje się w rozdziale 7 Ustawy z 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ).
Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków zostały zawarte
w Uchwale Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLVI/995/05 z 27 kwietnia 2005 roku.
Zgodnie z ww. aktem prawa   dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, z terenu miasta Bydgoszczy.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (rodzaj prac, o dofinansowanie których można się ubiegać reguluje art. 77  Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 
Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą,
- wskazanie zabytku,
- udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego,
- kosztorys wstępny prac, z  uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
- kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- określenie wysokości dotacji na prace, o którą ubiega się wnioskodawca,
- informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
- informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na prowadzenie prac przy tym zabytku,
- wykaz prac wykonanych na przedmiotowym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie.

Wniosek o udzielenie dotacji do pobrania. 
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 052 58 58 913
fax. 052 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
0800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00