Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna

Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna

Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna
pdf
Dodatek osłonowy

karta nr: UMB258

Masz zamiar ubiegać się o świadczenie dodatek osłonowy? Tutaj wyjaśnimy, co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać to świadczenie.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Podstawowym założeniem dodatku osłonowego było objęcie nim dużej liczby beneficjentów. Dlatego jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany
„na rękę” czyli netto. Szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 3. inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego
  w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;

 2. roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

 

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Co ważne, dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.

 

Warto zaznaczyć, że obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

 

Jeśli wniosek został złożony do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022r.

 

Jeśli wniosek został złożony po 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest
2 grudnia 2022 r.

 

Osoby, które nie złożą wniosku w terminie do 31 stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek najpóźniej do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata
100 % dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Jeżeli nie masz możliwości złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod adresem: 

  https://www.bydgoszcz.pl/swiadczenia/wnioski-do-pobrania/ 

 • na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska  pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

   

  Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

   

  Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65
  i pobrać druk w formie papierowej.

  Interesanci przyjmowani są w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8:00 do 15:30, we wtorki od 8:00 do 17:30 oraz w piątki od 8:00 do 13:30, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty .

   

 

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest  przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

 

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1),

 • rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2),

 • art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111,
  z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105.),

 • art. 411 ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127).