logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (WMG-IV.0143.2.8.2019)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018, poz. 1716 i poz. 2540).

   

   Z dniem 1 stycznia 2019 r. przechodzi na własność prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami:

  • mieszkalnymi jednorodzinnymi,

  • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

   

  Zaświadczenie zostanie wydane przez Miasto:

 •  z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (bez dokonania opłaty skarbowej),

 • na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (opłata skarbowa 50 zł), 

 • na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku opłata skarbowa 50 zł).

   

Wymagane dokumenty

1. Wniosek właściciela o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (w przypadku dokonywania czynności prawnej ze stosownym uzasadnieniem) złożony i podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości gruntowej lub lokalu lub osoby upoważnione.

  

2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 50 zł na rachunek bankowy:

     Urząd Miasta Bydgoszczy/Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

     Nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

3. W przypadku  cudzoziemców - zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.
Urząd Miasta Bydgoszczy/Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

Termin

12 miesięcy od dnia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4 miesiące w przypadku wniosku bez uzasadnienia.

30 dni od dnia złożenia wniosku uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki  Gruntami  w  Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A,  pok. nr 1,4,10,11.

W przypadku nieruchomości Gminy Bydgoszcz - tel. 52 58 59 440 lub 52 58 58 272
lub z końcówką  418, 286, 319, 805. 

W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa -  tel. 52 58 58 190, 52 58 58 608
lub 52 58 59 235.

Tryb odwoławczy

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Dodatkowe informacje

 

Zaświadczenia dostarczane będą na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub na inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczono korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

 

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 •  zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy (dot. gruntów Skarbu Państwa),

 •  zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy  nr IV/19/18 z dn. 28 listopada 2018 r.(dot. gruntów  Miasta Bydgoszczy).

   

  Od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową  pobiera się opłatę stałą w wysokości:

  1) 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,

  2) 75 zł – w pozostałych przypadkach.