logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie innych projektowanych robót geologicznych wykonywanych zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, w tym w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych...WZR-IV.0143.8.4.2021 (WZR-IV.0143.8.4.2021)

Podstawa prawna

  • art. 85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z późn. zm.),
  • art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie projektowanych robót geologicznych wykonywanych wyłącznie w celu wykorzystania ciepła ziemi /wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych (formularz - wniosek zgłoszenia - WZR-IV.0143.8.4.2021)

  2. Informacje o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty być wykonywane, czy też zgoda właściciela na wykonanie robót.
  3. Dwa egzemplarze projektu robót geologicznych wykonane przez uprawnionego geologa
  4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  5. Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne).

Opłaty

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, którą również należy wnieść na przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku:

                 52 12406960 3892 1000 0000 0000

Zapłacić można również:

  • w bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul.Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni),
  • w punkcie pobierania opłat skarbowych (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16).

Termin

Rozpoczęcie robót geologicznych (przy zachowaniu wymogów zawartych w art. 85. ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze) może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia projektu robót geologicznych, organ administracji geologicznej, w drodze decyzji nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 , bud. C, pok. 211, tel. 525858050.

Dokumenty można również dostarczyć korespondencyjnie na adres:

    Urząd Miasta Bydgoszczy

    Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska

    ul. Grudziądzka 9-15

    85-130 Bydgoszcz

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Projekt robót geologicznych powinien zostać sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych stwierdzone przez Ministra Środowiska, a określone w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.