Translate:
Kultura, sport
i edukacja
Strona główna / Kultura, sport i edukacja / Ewidencja klubów i stowarzyszeń
pdf
Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

karta nr: UMB103

Jesteście osobami fizycznymi, które chcą zarejestrować stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej ? Nie wiecie, jak uzyskać wpis do ewidencji? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Zgłoszenia możesz dokonać osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji i Sportu lub listownie. 

Zgłoszenia dokonuje Komitet Założycielski klubu sportowego w minimum 3 osobowym składzie. 

Aby złożyć wniosek o do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej należy:

1. Wypełnić wniosek o wpisanie  stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji  – do pobrania TUTAJ

2. Dołączyć statut w 3 egzemplarzach - wzór do pobrania TUTAJ

3. Dołączyć listę założycieli zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli - wzór do pobrania TUTAJ

4. Dołączyć protokół wraz z uchwałami - wzór do pobrania TUTAJ

5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

6. Wniosek i załączniki muszą zawierać - własnoręczne podpisy członków komitetu założycielskiego 

Wypełnione dokumenty prosimy złożyć w Sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu, ul. Grudziądzka 9-15; pok. 306-308, budynek B, III piętro, tel. (52) 58-58-136. Dokumenty można także wysłać pocztą. 

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: pokój nr 322 (tel. 52 58 58 361); kierownik referatu, pokój nr 323 A (tel. 52 58 58 222), sekretariat WE (tel. 52 58 58 136/137).

W dowolnym terminie po przeprowadzeniu Zebrania Założycielskiego.

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy na adres: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy,ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej”, a oryginał dowodu wpłaty dołączyć do wniosku.

Sprawę  prowadzimy przez maksymalnie 30 dni pod warunkiem złożenia kompletnych i poprawnych merytorycznie dokumentów.

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Sportu, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, III piętro, pokój nr 323 A (tel. 52 58 58 222), pokój nr 322 (tel. 52 58 58 361).

Odwołanie od decyzji o odmowie dokonania wpisu  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA).

Art. 4 ust. 7 ustawy z dnia  25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. , poz. 2048 t.j.)   

Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w spawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) 

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)