Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie
pdf
Numer PESEL dla obywatela Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

karta nr: UMB278

Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i przybyłeś (-aś) do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju możesz uzyskać numer PESEL.

1. Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub

 

2. Jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub

3. Jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

4. Jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

5. Jesteś małoletnim dzieckiem obywatela Ukrainy lub małżonka obywatela Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego

 

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

 1. Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (TUTAJ).
 2. Ważny dokument podróży.
 3. Dane, które wpiszesz we wniosku:
  1. imię i nazwisko,
  2. data i miejsce urodzenia,
  3. kraj urodzenia i obywatelstwo,
  4. data wjazdu do Polski,
  5. ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  6. aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
 4. Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość)  – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Meldunkowe przy ulicy Jezuickiej 14A - pokój nr 3 (stanowisko 7 i 8).

Nie podlega opłacie.

W urzędzie gminy, w którym składasz wniosek otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL. Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Meldunkowe przy ulicy Jezuickiej 14A- pokój nr 3 (stanowisko 7 i 8).

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:

 • dokumentach gotowych do odbioru, 
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

Do czego służy profil zaufany?

 1. W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.
 2. Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że chcesz potwierdzić profil zaufany:

 • Na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod podaj urzędnikowi.
 • Na podany we wniosku adres e-mail przyjdzie jednorazowy kod, który możesz, ale nie musisz podać urzędnikowi (jeżeli nie możesz odebrać tego kodu, to urzędnik i tak potwierdzi twój profil zaufany).
 • Otrzymasz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.
 • Urzędnik poprosi cię o podpisanie zobowiązania, że nie udostępnisz swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).

Kiedy twój profil zaufany będzie gotowy, otrzymasz dodatkowe informacje:

 • na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymasz nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że twój profil zaufany jest gotowy;
 • na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymasz kolejną wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego (nie musisz aktywować profilu zaufanego od razu).

UWAGA! Wniosek wypełnij wielkimi literami w alfabecie łacińskim. Należy go wypełnić tylko jeśli nie posiadasz zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, nie złożyłeś wniosku o ochronę międzynarodową.

Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości osoby w oparciu o ważny dokument podróży.

Jeżeli numer PESEL został nadany na podstawie oświadczenia, Karty Polaka, innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości lub dokumentu potwierdzającego urodzenie, jesteś zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości w dowolnym organie gminy na podstawie ważnego dokumentu podróży w terminie 60 dni od daty wydania dokumentu podróży.

Informacja RODO dostępna TUTAJ

Wniosek musisz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dot. dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, ale potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie ważnego dokumentu podróży.