Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie
pdf
Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

karta nr: UMB289

Chcesz zastrzec swój numer PESEL, aby nikt nie wykorzystał go bez twojej wiedzy? A może chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, aby na przykład wziąć kredyt?

      1. Każda osoba, która posiada numer PESEL;


2. Jest pełnoletnia

         1. Wypełniony i podpisany wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL - dostępny TUTAJ

         2. Jeśli jesteś:

 

A.      Obywatelem polskim – dowód osobisty (możesz okazać dowód w aplikacji mObywatel)  lub paszport,

B.      Cudzoziemcem – dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

C.      Obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego i:

      • masz numer PESEL ze statusem UKR,
      • nie masz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów

– inny dokument, na podstawie którego ustalono twoją tożsamość przy nadawaniu statusu UKR.

 

      3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia       numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator.

       4. W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne (upoważnia do działania w konkretnej sprawie) do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości - dostępne TUTAJ

       5. Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o swoich danych z rejestru zastrzeżeń: wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17,00zł) z tytułu  wydania zaświadczenia - dostępny TUTAJ

 

1. Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy

A. W Biurze Meldunkowym przy ulicy Jezuickiej 14A

B. W Biurze Meldunkowym przy ulicy Popr. Emilii Gierczak 6

C. Punkt Obsługi w CH Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1

 

- bez wcześniejszej rejestracji, w godzinach pracy Biura Meldunkowego

 

2. Przez Internet na stronie obywatel.gov.pl

Usługa jest bezpłatna.

 

Możliwe dodatkowe opłaty:

17 zł. – opłata skarbowa za złożenie dokumenty, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu,(rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu jest bezpłatne.

Usługa będzie zrealizowana od razu. Urzędnik przyjmie wniosek, wprowadzi go do systemu i wyda ci potwierdzenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

Nie przysługuje.

1.       Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2022.1191 z późn. zm.)

2.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 listopada 2023r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy zastrzeżeniu albo cofnięciu   numeru PESEL (Dz.U.poz. 2485)

3.       Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U.2023 poz. 1394)

4.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.2023 poz. 2111)

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki.
Do tego czasu możesz zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje ci możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.

 

W rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL gromadzone są dane dotyczące osób pełnoletnich.

 

Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości organ gminy bezpośrednio rejestruje zastrzeżeniealbo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

 

 

Informacja RODO - dostępna TUTAJ