Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Żołnierze i Obronność
pdf
Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej

karta nr: UMB65

Zgłosiłeś się do służby przygotowawczej? Masz na wyłącznym utrzymaniu rodzinę bądź jesteś żołnierzem samotnym? Chciałbyś ubiegać się o pokrywanie należności mieszkaniowych w trakcie odbywania służby?

Wniosek można złożyć poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Wniosek o pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej znajdziesz TUTAJ.

Wniosek złożyć może osoba odbywająca służbę przygotowawczą, będąca żołnierzem samotnym lub żołnierzem uznanym za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 

W przypadku żołnierza samotnego:

1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych. Wniosek do pobrania TUTAJ.

2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).

3. Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego.

4. Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.

5. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został  powołany do pełnienia (odbycia) służby.

6. Oświadczenie żołnierza zawierające informację o  nieoddaniu lokalu mieszkalnego  

do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.

7. Oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych 

do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny.

W przypadku żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:

1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych. Wniosek do pobrania TUTAJ.

2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).

3. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został  powołany do pełnienia (odbycia) służby.

4. Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

5. Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.

6. Oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza zawierające informację o  nieoddaniu lokalu mieszkalnego  do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.

Wniosek możesz wysłać za pośrednictwem platformy gov.pl poprzez opcję PISMO OGÓLNE. Nie musisz przychodzić do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Wniosek można wysłać listownie. Jeżeli zamierzasz złożyć wniosek osobiście lub poprzez pełnomocnika, czekamy w Referacie Wojskowym w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Przyrzecze 13, II piętro, p. nr 208, tel. 52 58 58 226, 52 58 58 276, 52 58 58 296. 

W okresie odbywania służby.

Wydanie decyzji w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej nie podlega opłacie skarbowej. Jeżeli działasz przez pełnomocnika należy dokonać opłatę 17 zł za jedno pełnomocnictwo.  Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

Opłatę za pełnomocnictwo zapłacisz przelewem bankowym na konto: Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytuł przelewu: opłata za pełnomocnictwo

Na wydanie decyzji będziesz czekał do trzydziestu dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Przyrzecze 13, II piętro, p. nr 208, tel. 52 58 58 226, 52 58 58 276, 52 58 58 296.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. art. 801 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022r., poz. 2305) w związku z art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 372, ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz  członkom ich rodzin  (Dz. U. z 2015r.,  poz. 1503)

TUTAJ możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.