Translate:
Kultura, sport
i edukacja

Kultura, sport i edukacja

Stypendia sportowe
pdf
Stypendia sportowe

karta nr: UMB104

Zdobyłaś / Zdobyłeś medal na imprezie międzynarodowej? Sprawdź, czy masz prawo ubiegać się o stypendium sportowe.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. Złożyć bezpośrednio w sekretariacie merytorycznego wydziału w godzinach jego pracy (Wydział Edukacji
i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, 85 - 130 Bydgoszcz, pokój 306,
w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 18.00, piątek
8.00 – 14.00).

2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3.Za pomocą elektronicznej platformy e-PUAP poprzez obywatel.gov.pl. Podpisujesz się profilem zaufanym.

Uwaga: dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paralimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących nie może być kserokopią – skanem. Musi być podpisany podpisem elektronicznym lub przesłany w wersji papierowej do Urzędu Miasta.

O stypendium sportowe mogą ubiegać się:

1. Zawodnicy mieszkający w Bydgoszczy lub reprezentujący klub sportowy mający siedzibę w Bydgoszczy - uchwała do pobrania.

W imieniu osoby niepełnoletniej dokumenty wypełnia rodzic lub opiekun prawny - uchwała do pobraniaTUTAJ; nowelizacja do pobraniaTUTAJ

2. Reprezentujący zawodnika klub, którzy spełniają kryteria uchwały lub jej nowelizacji – uchwała do pobrania TUTAJ; nowelizacja do pobraniaTUTAJ

1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika (załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy) – TUTAJ

2. Obowiązek informacyjny (RODO) – TUTAJ

3. Dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paralimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących.

4. Wydruki komunikatów z zawodów sportowych potwierdzające uzyskany wynik i liczbę startujących zawodników, osad, załóg lub drużyn musi być poświadczony za zgodnością z oryginałem wraz z podpisem wnioskodawcy.

5. Wydruk dowodu wpłaty opłaty skarbowej za stypendium sportowe.

6. Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych ZUS i podatkowych do stypendium sportowego – TUTAJ

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE i podpisujesz profilem zaufanym.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: pokój nr 326 (tel. 52 58 59 469); kierownik referatu pokój nr 323 A (tel. 52 58 58 222), sekretariat WE (tel. 52 58 58 136/137).

Wniosek należy zgłosić do 10 stycznia każdego roku za osiągnięte wyniki sportowe w poprzednim roku kalendarzowym. Informację o możliwości składania wniosków stypendialnych ogłasza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy; www.bip.um.bydgoszcz.pl, na stronie internetowej Miasta Bydgoszczy: www.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

1. Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy na adres: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej”, a oryginał dowodu wpłaty dołączyć do wniosku.

2. W przypadku złożenia wniosków przez kluby w imieniu zawodników w dowodzie wpłaty należy wymienić z imienia i nazwiska zawodnika lub zawodników.

3. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a. do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu wniosku lub zaniechania czynności przez Urząd Miasta.

Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie następuje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i poprawnie wypełnionych dokumentów. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. Dokument zostanie przekazany pocztą tradycyjną na adres zawodnika lub opiekuna prawnego, który złożył wniosek.

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój nr 326, telefon 52 58-59-469, 52 58-58-136, 52 58-58-137.

Odwołanie od decyzji stypendium sportowego  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA).

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2023 r. poz. 2048).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
4. Uchwała nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy z 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 5138)
5. Uchwała nr LXVI/1403/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 poz. 5003)
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119.1).

Rekomendujemy załatwienie całej sprawy przez Internet. Dokumenty można złożyć także w Sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, 85 - 130 Bydgoszcz, III piętro, pokój 306, w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 16.00, wtorek 8.00 - 18.00, piątek 8.00 - 14.00, tel. (52) 58-58-136.