Translate:
Kultura, sport
i edukacja
Strona główna / Kultura, sport i edukacja / Kształcenie specjalne
pdf
Zapewnienie bezpłatnego transportu dla uczniów i dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych położonych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz zwrot kosztów dowożenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych.

karta nr: UMB191

Jesteś rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/ucznia niepełnosprawnego, chcesz skorzystać z bezpłatnego transportu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do jednostki oświatowej lub dowozisz dziecko własnym autem i chcesz otrzymać zwrot kosztów? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić

Wniosek można dokonać osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji i Sportu, listownie lub przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

Bezpłatny dowóz do przedszkola, szkoły i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki organizowany przez Miasto Bydgoszcz przysługuje:

1) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – objętych kształceniem specjalnym,

2) do najbliższej szkoły podstawowej – w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,

3) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

4) do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

– 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

– 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Wniosek składa rodzic lub opiekun prawny. Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem Dyrektora przedszkola, szkoły, ośrodka do którego uczęszcza uczeń.

1) Aby złożyć wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego musisz:

Wypełnić wniosek o zwrot  kosztów dowozu  dziecka/ucznia niepełnosprawnego TUTAJ

do wniosku  załącz:

- kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- kopia orzeczenia o niepełnosprawności wyłącznie w przypadku niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym, o ile nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego,

- aktualne zaświadczenie ze szkoły/ośrodka/przedszkola,

- kopia dowodu rejestracyjnego,

- kopia polisy OC,

- oświadczenie o miejscu i godzinach pracy, z zastrzeżeniem, że jeżeli wnioskodawca pracuje w systemie zmianowym lub ma nienormowany czas pracy, wówczas przedstawia harmonogram rzeczywistego czasu pracy,

- dokument potwierdzający średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla pojazdu wg danych producenta pojazdu (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta pojazdu).

 

Podstawą zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych   jest umowa cywilnoprawna w sprawie zapewnienia transportu i opieki, zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem Bydgoszcz.

Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu ustala się jako iloczyn:

a) liczby kilometrów przewozu ucznia /dziecka drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, pomniejszona o ilość kilometrów przewozu rodzica  z miejsca zamieszkania do miejsca pracy
 i z powrotem,  jeżeli nie wykonywałby przewozu ucznia,

b) liczby dni obecności ucznia w szkole w okresie rozliczeniowym,

c) średniej ceny jednostki paliwa w Bydgoszczy określonej w  Uchwale Rady Miasta podjętej,  w tym zakresie, na dany rok szkolny,

d) średniego zużycia  paliwa na 100 kilometrów

 

2) Aby złożyć wniosek o organizację przez Miasto bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w danym roku szkolnym musisz:

Wypełnić wnioseko organizację przez Miasto bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w danym roku szkolnym  TUTAJ

do wniosku  załącz:

- kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- kopia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

- aktualne zaświadczenie ze szkoły/ośrodka/przedszkola,

Regulamin  dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy do jednostek oświatowych położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki znajduje się TUTAJ

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami dostarcz (osobiście lub listownie) do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 305, budynek B, III piętro lub prześlij poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

Wniosek o organizację przez Miasto bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka położonych na terenie Miasta Bydgoszczy zalecane jest złożyć do dnia 30 czerwca na kolejny rok szkolny.

Wniosek o zwrot kosztów rodzicom/opiekunom prawnym za dowóz  ucznia niepełnosprawnego  można złożyć w dowolnym momencie.

Opłat nie pobiera się.

Do 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Ekonomiczny, ul. Grudziądzka 9-15, III piętro, pokój nr 305(tel. 52 58 58 sprawa876).

1)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

2)Zarządzenie Nr 38/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 stycznia  2020r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły  lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienie dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3)Zarządzenie  Nr  499 /2020 Prezydenta Miasta  Bydgoszczy z dnia 1 września 2020 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki  dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki.

 

4)Uchwała Nr XLI/908/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2021/2022.

Zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów dowożenia  dotyczy dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy do jednostek oświatowych położonych na terenie Miasta Bydgoszczy.