Translate:
Kultura, sport
i edukacja
Strona główna / Kultura, sport i edukacja / Kształcenie specjalne
pdf
Zapewnienie bezpłatnego transportu dla uczniów i dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych położonych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz zwrot kosztów dowożenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych.

karta nr: UMB191

Jesteś rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/ucznia niepełnosprawnego, chcesz skorzystać z bezpłatnego transportu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do jednostki oświatowej lub dowozisz dziecko własnym autem i chcesz otrzymać zwrot kosztów? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić

Wniosek można dokonać osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji i Sportu, listownie lub przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

Bezpłatny dowóz do przedszkola, szkoły i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki organizowany przez Miasto Bydgoszcz przysługuje:

1) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – objętych kształceniem specjalnym,

2) do najbliższej szkoły podstawowej – w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na tych poziomach edukacji,

3) do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

4) do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

– 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

– 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Wniosek składa rodzic lub opiekun prawny. Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem Dyrektora przedszkola, szkoły, ośrodka do którego uczęszcza uczeń.

1) Aby złożyć wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego musisz:

Wypełnić wniosek o zwrot  kosztów dowozu  dziecka/ucznia niepełnosprawnego TUTAJ

do wniosku  załącz:

- kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- kopia orzeczenia o niepełnosprawności wyłącznie w przypadku niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym, o ile nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego,

- aktualne zaświadczenie ze szkoły/ośrodka/przedszkola,

- kopia dowodu rejestracyjnego,

- kopia polisy OC,

- oświadczenie o miejscu i godzinach pracy, z zastrzeżeniem, że jeżeli wnioskodawca pracuje w systemie zmianowym lub ma nienormowany czas pracy, wówczas przedstawia harmonogram rzeczywistego czasu pracy.

 

Podstawą zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych   jest umowa cywilnoprawna w sprawie zapewnienia transportu i opieki, zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem Bydgoszcz.

Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu ustala się jako iloczyn: 

a) liczby kilometrów przewozu ucznia /dziecka drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, pomniejszona o ilość kilometrów przewozu rodzica  z miejsca zamieszkania do miejsca pracy

 i z powrotem,  jeżeli nie wykonywałby przewozu ucznia, 

b) liczby dni obecności ucznia w szkole w okresie rozliczeniowym, 

c) stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

 

2) Aby złożyć wniosek o organizację przez Miasto bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w danym roku szkolnym musisz:

Wypełnić wniosek o organizację przez Miasto bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, w danym roku szkolnym  TUTAJ

do wniosku  załącz:

- kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- kopia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

- aktualne zaświadczenie ze szkoły/ośrodka/przedszkola,

Regulamin  dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy do jednostek oświatowych położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki znajduje się TUTAJ

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami dostarcz (osobiście lub listownie) do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 305, budynek B, III piętro lub prześlij poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

Wniosek o organizację przez Miasto bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka położonych na terenie Miasta Bydgoszczy zalecane jest złożyć do dnia 30 czerwca na kolejny rok szkolny.

Wniosek o zwrot kosztów rodzicom/opiekunom prawnym za dowóz  ucznia niepełnosprawnego  można złożyć w dowolnym momencie.

Opłat nie pobiera się.

Do 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Ekonomiczny, ul. Grudziądzka 9-15, III piętro, pokój nr 305(tel. 52 58 58 sprawa876).

1)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

2)Zarządzenie Nr 688/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły  lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienie dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3)Zarządzenie  Nr  499 /2020 Prezydenta Miasta  Bydgoszczy z dnia 1 września 2020 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki  dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych położonych na terenie Miasta Bydgoszczy, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki.

4)Uchwała Nr LXIV/1318/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów dowożenia  dotyczy dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy do jednostek oświatowych położonych na terenie Miasta Bydgoszczy.