Translate:
Środowisko
i zwierzęta
pdf
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

karta nr: UMB114

Masz nieruchomość o powierzchni większej niż 3500 m2 i wyłączyłeś ponad 70% powierzchni tej nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej poprzez jej utwardzenie? Pamiętaj, że konieczne będzie złożenie oświadczenia do ponoszenia opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Oświadczenie możesz złożyć przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcjęPISMO OGÓLNE. Do pisma dołącz zeskanowany i podpisany formularz oświadczenia dostępny TUTAJ 

Oświadczenie składa właściciel nieruchomości, której powierzchnia jest większa niż 3500 m2 i 70 % powierzchni tej nieruchomości została wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej.  

Przygotuj oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Wzór dostępny jest TUTAJ

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ 

Oświadczenia należy złożyć w terminie 30 dni od końca każdego kwartału.

Za wniesienie oświadczenia nie pobiera się opłaty skarbowej. Prezydent Bydgoszczy, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób jej obliczenia.

Naliczenie wysokości opłaty zostanie przekazane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty wpływu oświadczenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających wyjaśnienia, do 2 miesięcy od daty wpływu oświadczenia.

Referat Komunalny w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 14 tel.: 52 58 58 457

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty. Niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym.

Art. 269 ust. 1 pkt 1 i art. 298  pkt 2 lit. a) – d) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310)

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. 

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1. Bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2. Z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

A. Do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok.

B. Od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok.

C. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

Przydatne informacje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji znajdują się TUTAJ

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ