Translate:
Środowisko
i zwierzęta
Strona główna / Środowisko i zwierzęta / Wędkarstwo, rejestracja łódki
pdf
Karty wędkarskie. Amatorski połów ryb.

karta nr: UMB119

Masz nowe hobby. Zamierzasz zająć się połowem ryb. Pamiętaj, że za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą. Ażeby go uprawiać, należy posiadać dokument uprawniający do takiego połowu, czyli „kartę wędkarską” lub „kartę łowiectwa podwodnego” oraz zezwolenie właściciela akwenu.

Każda zainteresowana osoba, która ukończyła 14 lat i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną uprawnionej organizacji społecznej np. Polskiego Związku Wędkarskiego. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed osobą uprawnioną z ramienia Komisji Działalności Podwodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego.

Wypełnić i podpisać wniosek o wydanie karty wędkarskiej - druk wniosku dostępny TUTAJlub karty łowiectwa podwodnego - druk wniosku dostępny TUTAJoraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej ul. Jezuicka 4A. Nie ma konieczności przychodzenia do budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy. Wniosek, oświadczenie o zdanym egzaminie oraz skan potwierdzenia przelewu można wysłać do Urzędu Miasta Bydgoszczy jako załączniki poprzez PISMO OGÓLNE w systemie ePUAP – TUTAJ. Zdjęcie do karty wędkarskiej można przesłać pocztą – zostanie ono naklejone na dokumencie. Nie ma konieczności osobistego odbioru karty w Urzędzie, ale można, po telefonicznym umówieniu wizyty. W wniosku można zaznaczyć, opcję przesłania karty do miejsca zamieszkania. W przypadku ubiegania się o kartę wędkarską przez osobę małoletnią konieczna jest wyrażona na wniosku zgoda jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Opłata za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł i kwotę tą należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Księgowości o numerze: 90 1240 6452 1111 0010 4788 0932, w tytule przelewu wpisując: „KARTA WĘDKARSKA – IMIĘ i NAZWISKO”. Opłaty można dokonać przelewem lub w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku przy ul. Jezuickiej 4A)

A. Wypełniony i podpisany wniosek. 

B. Oryginał zaświadczenia potwierdzającego  zdanie egzaminu.

C. Aktualne zdjęcie o wielkości 3 cm x 4 cm.

D. Potwierdzenie dokonania opłaty.

Powyższe dokumenty  należy przesłać  pocztą na adres Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej ul. Jezuicka 4A, 85-102 Bydgoszcz lub dostarczyć do Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

Karty wydajemy niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku z załącznikami.

Referat Finansowo – Administracyjny w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4A, pok. nr 14 tel.: 52 58 58 118, 52 58 58 457.

Odwołanie nie przysługuje. 

Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2168 t.j.) oraz § 2 i § 5  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018r. poz. 2003 t.j.).

1. Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydaje Starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby.

2. Przez organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020r. poz. 2261 .), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.

3. Karty wędkarskie lub karty łowiectwa podwodnego wydane przed dniem 31 grudnia 1998 r. utraciły ważność i podlegają wymianie. Osoby posiadające takie karty, przy ich wymianie są zwolnione z obowiązku składania egzaminu. 

4. Informacja RODO dostępna jest TUTAJ

 

 

Informujemy,  że w  czasie trwania stanu epidemii  Koronawirusa (COVID-19) karty wędkarskie są wysyłane na adres zamieszkania wnioskodawcy.