logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej. (WSO-II.0143.14.19.2020)

Podstawa prawna

art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym  powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz  członkom ich rodzin  (Dz. U. z 2015r.,  poz. 1503).

 

Wymagane dokumenty

W przypadku żołnierza samotnego:

1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).
3. Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego,
4.Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.
5. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został  powołany               do pełnienia (odbycia) służby.
6. Oświadczenie żołnierza zawierające informację o  nieoddaniu lokalu mieszkalnego  do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.

7. Oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal(dom) mieszkalny.


W przypadku żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:

 

1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).

3. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został  powołany               do pełnienia (odbycia) służby.
4. Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
5. Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.

6. Oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza zawierające informację o  nieoddaniu lokalu mieszkalnego  do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.

Opłaty

Brak opłat.

Termin

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 13
II piętro, pok. 208
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58 58 226, Kierownik referatu 52 58 58 296

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje


 

1.     Prezydent Miasta Bydgoszczy pokrywa należności mieszkaniowe za lokale należące do żołnierzy samotnych bądź żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny    od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej.

2.     Decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy doręcza się osobie, która złożyła wniosek  oraz administratorowi mieszkania i dowódcy jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych,               na której zaopatrzeniu znajduje się wojewódzki sztab wojskowy celem uzyskania refundacji.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25.05.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.

2.     Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej.

4.     Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 10 lat.

5.     Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych,

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

           - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

           - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

           - osoby te kwestionują prawidłowość danych,

           - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu

            danych,

           - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne

           osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru rachunku bankowego jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wypłaty naliczonego świadczenia pieniężnego.

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ułatwi i przyspieszy kontakt z   wnioskodawcą.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

Załączniki:

Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej.