logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o pomocy de minimis z tytułu wydatkowania środków z ZFRON przez ZPCHR. (WPL-III.0143.1.4.2019)

Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.),

2.  Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.),

3.  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1023),

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.),

6.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 350),

7. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.),

9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Zakład Pracy Chronionej ubiegając się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego udzielenie pomocy w ramach zasady de minimis powinien złożyć:

1.            wniosek w formie pisemnej dowolnej, który winien zawierać:

 

a.      dane wnioskodawcy: pełną nazwę wnioskodawcy, NIP, wskazane jest także podanie nr telefonu (dla ułatwienia kontaktów), adres zamieszkania, siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

b.      wskazanie organu podatkowego, do którego kierowany jest wniosek (Prezydent Miasta Bydgoszczy),

c.      informacje o poniesionych wydatkach z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na określony cel z powołaniem dokładnej podstawy prawnej (paragraf, ustęp, punkt, litera rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007r.) wraz z określeniem dnia oraz kwoty poniesionych wydatków),

d.      oświadczenie, że zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stanowiące pomoc de minimis przeznaczone jest na pokrycie wydatków zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. i  nie przekracza intensywności 81 % wartości tych zwolnień,

e.      oświadczenie, że Zakład Pracy Chronionej spełnia/ nie spełnia wymogów określonych w art. 28 ust. 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.  i w związku z tym jest zwolniony/ nie jest zwolniony z podatku od nieruchomości,

f.       podpis wnioskodawcy lub osoby jej reprezentującej (zgodny z KRS), a w przypadku gdy w imieniu podatnika składa wniosek pełnomocnik- podpis pełnomocnika.

2.    decyzję o przyznaniu statusu Zakładu Pracy Chronionej - przedkładany organowi podatkowemu przy pierwszym wniosku oraz w przypadku zmiany,

3.    dokument potwierdzający numer rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby ZFRON (zaświadczenie z banku lub potwierdzona kopia umowy o prowadzanie rachunku)- przedkładany organowi podatkowemu przy pierwszym wniosku oraz w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego w ciągu roku,

4.    dokumenty potwierdzające zasadność każdego wydatku tj.:

·           orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

·           Indywidualny Program Rehabilitacji,

·           protokół przekazania urządzenia/ pojazdu,

·           oświadczenie o korzystaniu z urządzenia/ pojazdu tylko i wyłącznie przez osobę/y niepełnosprawną/e,

·           oświadczenia wskazującego osobę korzystającą z zakupionego urządzenia,

·           wszelkiego rodzaju umowy, porozumienia (na finansowanie robót budowlanych; na podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, leasingowe itp.),

·           dokumenty poświadczające zajmowane stanowisko pracy oraz zakres wykonywanych czynności osoby powiązanej z wydatkiem,

·           dokumenty potwierdzające tematykę i harmonogram szkolenia,

·           specyfikacja techniczna zakupionego pojazdu ujmująca wyposażenie związane z niepełnosprawnością kierowcy itp.,

·           wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień dokonania wydatku,

·           złożenia dokumentu potwierdzającego ujęcie budynku, w ewidencji bilansowej Zakładu Pracy Chronionej,

·           dokumentacji, w której wskazuje się oprzyrządowanie (np. urządzenia dostosowujące) zakupione na potrzeby osoby niepełnosprawnej uwzględniające jej schorzenia,

·           inne niezbędne dowody potwierdzające i wyjaśniające prawidłowość poniesionych wydatków,

5.      uwierzytelnione kopie: faktur, rachunków, list płac, potwierdzenia realizacji przelewów z zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych dotyczących wydatków itp.,

6.      wyciąg z konta ZFRON na dzień poniesienia wydatku potwierdzający zapłatę z tego konta,

7.      regulamin zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych - przedkładany organowi podatkowemu przy pierwszym wniosku oraz w przypadku zmiany,

8.      dokumenty w zakresie pomocy de minimis tj:

·           uwierzytelnione kopie zaświadczeń o pomocy de minimis / pomocy de minimis w rolnictwie / pomocy de minimis w rybołówstwie sumowanej wg daty udzielenia pomocy na podstawie trzech ostatnich lat,

·           formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.),

·           oświadczenie, że zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013                      z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis wnioskodawca (z uwzględnieniem powiązań z innym przedsiębiorstwem, połączeń, przejęć, powstania w wyniku podziału) przekroczył lub nie przekroczył pułapu pomocy de minimis w kwocie 200 000 euro,

·           informacje o pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w bieżącym roku oraz w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis,

·           dane o przedłożeniu innym podmiotom wniosków o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis (celem sprawdzenia czy udzielona pomoc nie przekroczy pułapu 200 000 euro w przypadku wystąpienia do innego organu należy dołączyć kserokopię wniosku, w przypadku nieprzedłożenia oświadczenia informującego o tym fakcie,

·           oświadczenie o wielkości, rodzaju i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

 

Do czasu przekazanie przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji o których mowa wyżej, wnioskowana pomoc nie może być udzielona.

 

9.            pełnomocnictwo/ prokura do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku działania przez przedstawiciela,

10.          inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania,

Opłaty

Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej w wysokości 17,00zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłaty za pełnomocnictwo można dokonywać w formie gotówkowej w Banku Pekao S.A. bez dodatkowych opłat lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszcz Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

 

Termin

Zaświadczenie powinno być wydane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia przez Zakład Pracy Chronionej informacji o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji. O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Kontroli i Orzecznictwa

ul. Jezuicka 8-10  pok. 1

 

Dodatkowe informacje w zakresie pomocy de minimis można uzyskać pod numerem telefonu (52)58-58-257

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Zażalenia składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, adres: Prezydent Miasta  Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Dodatkowe informacje

 

1.            Wszczęcie postępowania podatkowego następuje w dacie złożenia wniosku przez podatnika ubiegającego się o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis z tytułu wydatkowania środków z zfron.

2.            W przypadku zwolnień podatkowych ma miejsce pomoc automatyczna. Za pomoc de minimis nie uznaje się ustawowego zwolnienia z podatku, lecz dopiero wydatkowanie środków z zfron pochodzących z ww. preferencji, na sfinansowanie określonych wydatków, które ujęte zostały w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

3.             Zgodnie z art. 9 ust. 2 powyższego rozporządzenia, w celu uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis przedsiębiorca przedstawia informację o dokonaniu wydatku ze środków zfron w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania (termin nieprzekraczalny, nieprzywracalny).    

4.            Kwoty udzielonej pomocy de minimis sumuje się wg daty wydatkowania do limitu 200.000,00 euro. Okres trzech lat stosowany na podstawie Rozporządzenia 1407/2013 jest ruchomy, to oznacza, że przy każdym udzieleniu nowej pomocy de minimis trzeba ustalić w sposób ciągły łączną kwotę na podstawie trzech ostatnich lat (przykład: jeżeli wniosek ZPCHr został złożony w 2016 roku, a wydatek dokonany w 2015 roku to sumujemy otrzymaną pomoc za lata 2013, 2014, 2015, a nie za lata 2014, 2015, 2016.)

5.            Zgodnie z art. 3 ust.7 przywołanego powyżej rozporządzenia, jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostałby przekroczony limit o pułapie 200.000,00 euro to nowa pomoc nie może być objęta niniejszym rozporządzeniem.  

6.            Informuje się, że na podstawie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                           o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez ministra finansów. pełnomocnictwo szczególne, zgodnie z ordynacją podatkową, upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. niniejsze wzory można pobrać ze strony BIP tutejszego Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  z zakładki KOMUNIKATY.