logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rekompensata z tytułu ćwiczeń wojskowych (WSO-II.0143.15.26.2020)

Podstawa prawna

Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 372)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia   25 sierpnia 2015r.w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 881).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego  świadczenia rekompensującego żołnierzom  z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

  2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość uposażenia (żołdu).

  3. Zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy zawierające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia, wydane przez pracodawcę, stwierdzające, że została obliczona zgodnie z t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 881,  a także informację o udzieleniu urlopu bezpłatnego i nie wypłaceniu za ten okres wynagrodzenia wg wzoru załączonego do wniosku.

    Alternatywnie:

    - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego     dochodu  uwzględniającego kwotę dochodu  uzyskanego przez żołnierza  z prowadzonej  działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 dni,

      - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Prezydenta Miasta  Bydgoszczy.

Opłaty

Brak opłat.

Termin

Do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich

ul. Przyrzecze 13,II piętro, pok. 208

85-102 Bydgoszcz,

tel.: 52  58 58 226, Kierownik Referatu 52 58 58 296

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

1.     Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

2.     Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.

3.     Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w pkt 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

4.     Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

5.     Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Prezydent Miasta Bydgoszczy na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

6.     Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.

2.     Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej.

4.     Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 10 lat.

5.     Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych,

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

      - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

      - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

      - osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru rachunku bankowego jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wypłaty naliczonego świadczenia pieniężnego.

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ułatwi i przyspieszy kontakt z  wnioskodawcą.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

Załącznik:

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych wraz ze wzorem zaświadczenia dla pracodawcy