logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Skierowanie do kształcenia specjalnego (WE.III.0143.7.14.2020)

Podstawa prawna

art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek ( prośba ) rodziców/ prawnych opiekunów o wydanie skierowania do szkoły specjalnej lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Informacja o uzgodnieniu z dyrektorem szkoły miejsca dla dziecka w szkole lub placówce wskazanej we wniosku.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

•    1 miesiąc
•    2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Organizacji Oświaty, ul. Grudziądzka 9-15; pok. 303, tel. (52) 58-59- 227, (52) 58-58-041.

Tryb odwoławczy

Nie ma.

 

Dodatkowe informacje

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Wydziału Edukacji i Sportu, ul. Grudziądzka 9-15; pok. 306-308, budynek B,
III piętro, tel. (52) 58-58-136.