logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WSO-VI.0143.29.7.2020)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm. ), art. 2 i 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018, poz. 647 ze zm.), Ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018, poz. 646 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 ze zm.), Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429 ze zm.) .

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych (załącznik).
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy,

Opłaty

Opłata skarbowa za wydawanie zaświadczenia o wpisie wykreślonym z ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r. – 17 zł.
Opłata skarbowa: za pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbioru – 17 zł (zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
Wpłaty należy dokonać na konto:
 
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15

-         przyjmowanie wniosków– bud. B, pok. 7, tel. (052) 58-59-103,

-         udzielanie informacji o przedsiębiorcach - bud. B, pok. 8, tel. (052) 58-59-412, (052) 58-58-156, Tel (052) 58-58-258

-         kierownik referatu – bud. B, pok. 5, tel. (052) 58-58-131

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje

W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011r.) dotyczących przedsiębiorców osób fizycznych organem właściwym pozostaje urząd gminy.

Dane dotyczące zamieszkania (zameldowania) oraz nr PESEL są ewidencjonowane w rejestrze PESEL. Właściwy Sąd może skierować do organu rejestrowego (CEIDG) wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego (tj. wystąpić o przekazanie danych z pełnego wpisu do CEIDG) 

 

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.