logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny. (WSO-II.0143.16.18.2020)

Podstawa prawna

art. 39a w związku z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1541), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2011r., Nr 64, poz. 333).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej (dot. żołnierzy).
3. Orzeczenie o całkowitej niezdolności członka rodziny do pracy i do samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidztwa).
4. Orzeczenie sądu o ustanowieniu żołnierza opiekunem osoby niepełnosprawnej (ewentualnie).
Oraz odpowiednio do okoliczności sprawy:
5. Oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki.
6. Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej.
7. Oświadczenie woli osoby podlegającej obowiązkowi odbycia służby wojskowej, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Do wglądu:
Dowód osobisty członka rodziny.

Opłaty

Brak opłat.

Termin

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 13
II piętro, pok. 208
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58 58 226, Kierownik Referatu: 52 58 88 296

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

1.     O konieczności sprawowania przez żołnierza lub osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzeka Prezydent Miasta Bydgoszczy, określając zgodnie z wnioskiem okres sprawowania opieki, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy..

2.      Decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy doręcza się żołnierzowi lub osobie podlegającej obowiązkowi odbycia  zasadniczej służby wojskowej oraz Wojskowemu Komendantowi  Uzupełnień w Bydgoszczy  na piśmie wraz z uzasadnieniem.

3.      Od decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

4.      Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

5.      Ostateczne decyzje są wiążące dla dowódców jednostek wojskowych ( dot. żołnierzy)i Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.

2.     Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej.

4.     Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 10 lat.

5.     Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych,

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

           - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

           - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

           - osoby te kwestionują prawidłowość danych,

           - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

           - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,                       

            ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub

           obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru rachunku bankowego jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wypłaty naliczonego świadczenia pieniężnego.

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ułatwi i przyspieszy kontakt z   wnioskodawcą.

 

WSO-II.0143.16.15.2018

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

 

Załącznik:

Wniosek o uznanie żołnierza lub  osoby podlegającej obowiązkowi odbycia  zasadniczej służby wojskowej  za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny