logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego. (WSO-II.0143.17.20.2020)

Podstawa prawna

art. 127 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1541)

Wymagane dokumenty

O uznanie za żołnierza samotnego:
1. Wniosek o uznanie żołnierza lub  osoby z kartą powołania  za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej lub karta powołania do czynnej służby wojskowej.
3. Oświadczenie wnioskującego zawierające następujące informacje:
a) nie jest w związku małżeńskim,
b) prowadzi odrębne gospodarstwo domowe,
c) samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny lub dom mieszkalny,
d) w lokalu lub domu jest zameldowany na pobyt stały od dnia …,
e) nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu.

O uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
1.Wniosek o uznanie żołnierza lub  osoby z kartą powołania  za posiadającego na wyłącznym    utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej.
3.Karta powołania do czynnej służby wojskowej.
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
5. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
6. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny.
7. Oświadczenie członka rodziny o braku dochodów.

Do wglądu:
Dowód osobisty członka rodziny.

Opłaty

Brak opłaty.

Termin

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 13
II piętro, pok. 208
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58 58 226, Kierownik Referatu 52 5858296

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

1.     Prezydent Miasta Bydgoszczy uznaje osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tą służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo – na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny – za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

2.     Decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy doręcza się osobie, która złożyła wniosek wraz z uzasadnieniem.

3.       Od decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy  osobie , która złożyła wniosek  przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Kujawsko  – Pomorskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

4.       Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego  wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

5.       Zasiłek nie przysługuje, jeżeli członkowie rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu (małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby względem, których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny) uzyskują łącznie dochód równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub wyższy od niej.

6.       Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku wydaje dowódca jednostki wojskowej na podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza.

7.       Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny zawiesza się spłatę niektórych pożyczek i kredytów (na ich odrębny wniosek skierowany do instytucji, która udzieliła pożyczki lub kredytu).

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25.05.2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.

2.     Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej.

4.     Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 10 lat.

5.     Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych,

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

           - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

           - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

           - osoby te kwestionują prawidłowość danych,

           - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

          - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są

           one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub  obrony

           roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru rachunku bankowego jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wypłaty naliczonego świadczenia pieniężnego.

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ułatwi i przyspieszy kontakt
z   wnioskodawcą.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

 

Załącznik:

Wniosek o uznanie żołnierza  lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.