logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej (WE-VIII.0143.3.1.2019)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z  2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji (załącznik nr 1)
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego (załącznik nr 2) wraz z podjętymi uchwałami
3. Lista Założycieli (załącznik nr 3)
4. Statut w 3 egzemplarzach (załącznik nr 4)

5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Podstawa prawna: art. 1 ust 1 pkt 1a w związku z częścią I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

Termin

Wydanie decyzji następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
pok. nr 323a, tel. 52 58 58 222, 52 58 58 136.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.

Dodatkowe informacje

-