logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Bydgoszczy (WSO.I.0143.24.3.2020)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. kodeks wyborczy (Dz.U. 2019.684 t.j.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2018.2209 z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany wniosek oraz następujące załączniki:

  1. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
  2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy dodatkowo wskazać okoliczności potwierdzające stały pobyt pod wskazanym adresem, gdyż deklaracja wyborcy może być poddana weryfikacji przez organ wydający decyzję.

Wymagane dokumenty o wpisanie do rejestru wyborców należy wnieść do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym).

Wniosek jest udostępniony na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). W celu złożenia wniosku przez elektroniczną skrzynkę podawczą niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Opłaty

Brak

Termin

Decyzja administracyjna wydana w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 7-13
85-102 Bydgoszcz
I piętro, pok. 101
tel. 52 5858125

Tryb odwoławczy

Skarga do właściwego miejscowego Sądu Rejonowego wniesiona za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.

1. Do rejestru wyborców części A na własny wniosek mogą dopisać się obywatele polscy:

  • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

  • Wyborcy nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy,

  • Wyborcy zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem, niż ich adres zameldowania na pobyt stały.

2. Do rejestru wyborców części B na własny wniosek mogą wpisać się obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy.

Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu stałego zameldowania.