logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Bydgoszczy (WSO.I.0143.24.2.2018)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. kodeks wyborczy (Dz.U. 2018.754 t.j.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2017.1316 t.j.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 t.j.)

Wymagane dokumenty

Uwaga!!! Sprawy o wpisanie do rejestru wyborców są załatwiane tylko w siedzibie Wydziału przy ulicy Przyrzecze 7-13, I piętro, pok. 101

Dla uproszczenia i przyspieszenia procedury wpisania do rejestru wyborców sugerujemy wybranie osobistego złożenia wniosku przez wyborcę w Urzędzie.

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Bydgoszczy, jeżeli:

 • mieszkasz na stałe w Bydgoszczy, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
 • przebywasz na stałe w Bydgoszczy, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
 • mieszkasz na stałe w Bydgoszczy, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Bydgoszczy.

Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego w którym byłeś do tej pory.

Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:

 • dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia);
 • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 • deklarację z Twoimi danymi

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Bydgoszczy. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Bydgoszczą np. umowa o pracę, lub zaświadczenia o zatrudnieniu, oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń, rachunki za media, korespondencja z innymi urzędami, ZUS, Urząd Skarbowy itp.

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet - jeśli masz Profil Zaufany na platformie e-PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Opłaty

Brak

Termin

Decyzja administracyjna wydana w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Przyrzecze 7-13
85-102 Bydgoszcz
I piętro, pok. 101
tel. 52 5858125

Tryb odwoławczy

Skarga do właściwego miejscowego Sądu Rejonowego wniesiona za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.

1. Do rejestru wyborców części A na własny wniosek mogą dopisać się obywatele polscy:

 • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

 • Wyborcy nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy,

 • Wyborcy zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem, niż ich adres zameldowania na pobyt stały.

2. Do rejestru wyborców części B na własny wniosek mogą wpisać się obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy.

Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu stałego zameldowania.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. rejestru wyborców wynikającego z ustawy z dnia 05.01.2011r. Kodeks wyborczy.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowanych danych obowiązujących u Administratora.